DODATEK GAZOWY czyli refundacja podatku VAT od opłaconej faktury paliw gazowych

W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi dodatku gazowego przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące możliwości ubiegania się o tą formę wsparcia.

Warunek konieczny! Piec gazowy musi być zgłoszony do CEEB i wykorzystywany jako główne źródło ogrzewania mieszkania/domu. Refundacja podatku VAT  nie przysługuje za gaz wykorzystywany wyłącznie do gotowania  i  podgrzewania wody.

Komu przysługuje „refundacja podatku VAT”?

Zwrot przez MOPS kwoty zapłaconego VAT-u doliczonego do rachunku za gaz przysługuje gospodarstwu domowemu, które spełnia łącznie poniższe warunki:

  1. Wpis do CEEB (Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków) jako główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego urządzenia grzewcze zasilane paliwami gazowymi, o których mowa w art. 3 pkt 3a ustawy – Prawo energetyczne, wpisany lub zgłoszony do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561, 1576, 1967 i 2456), do dnia wejścia w życie ustawy, albo po tym dniu – w przypadku głównego źródła ogrzewania wpisanego lub zgłoszonego po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o których mowa w art. 27g ust. 1 tej ustawy;
  2. Opłacona faktura dokumentująca dostarczenie paliw gazowych od dnia 1 stycznia 2023 do dnia 31 grudnia 2023
  3. Kryterium dochodowe nie może przekraczać:

– dla gospodarstwa jednoosobowego – 2100 zł miesięcznie

– w gospodarstwie domowym wieloosobowym – 1500 zł na osobę miesięcznie

Wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu ustalana jest na podstawie dochodów osiągniętych w:

  • 2021 rok – w przypadku wniosku złożonego w okresie od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 lipca 2023 roku
  • 2022 rok – w przypadku wniosku złożonego w okresie od dnia 1 sierpnia 2023 roku do dnia 30 czerwca 2024 roku

Jak ubiegać się o „refundację podatku VAT”?

Refundacja VAT wynikająca z opłaconej faktury za gaz w 2023 roku (od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku) wymaga złożenia do Działu Świadczeń Rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzozowie wniosku wraz z wymaganymi dokumentami:

  1. fakturą dokumentującą dostarczenie paliw gazowych do tego odbiorcy przez to przedsiębiorstwo energetyczne,
  2. dowodem uiszczenia zapłaty za tę fakturę,
  3. złożenie urzędowego wniosku o refundację podatku VAT,
  4. dokumenty potwierdzające sytuację dochodową rodziny.

Termin na złożenie wniosku o zwrot VAT

Wniosek o refundację podatku VAT składa się nie później niż do dnia 30 czerwca 2024 roku, natomiast po dniu 30  czerwca 2024 r. w ciągu  30 dni od dnia otrzymania faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych.

 

PORADNIK DLA SAMORZĄDÓW DOTYCZĄCYCH REFUNDACJI PODATKU VAT ZA GAZ ZIEMNY

ZAŁĄCZNIK DO PORADNIKA – ULOTKA DLA WNIOSKODAWCY

WNIOSEK O WYPŁATĘ REFUNDACJI PODATKU VAT ZA DOSTARCZONE PALIWA GAZOWE W 2023 R.

WNIOSEK O WYPŁATĘ REFUNDACJI PODATKU VAT ZA DOSTARCZONE PALIWA GAZOWE W 2024 R.

źródło: https://bip.mos.gov.pl/energetyka/poradnik-dotyczacy-refundacji-podatku-vat-za-gaz-ziemny/