Informacje ogólne

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzozowie informuje, że w 2022 r. będzie realizował Program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2022, który jest realizowany ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,

  2. osobami posiadającymi:

  1. orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573) albo

  2. orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z art. 5 i art. 62 ww. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych)

poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu wsparciu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw. Usługi opieki wytchnieniowej mogą służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby niepełnosprawnej w sytuacji, gdy opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.

Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna, we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawują całodobową opiekę nad osobą niepełnosprawną.

Osoby zainteresowane udziałem w Programie „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022 prosimy o kontakt z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Brzozowie, ul. Mickiewicza 33, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 – 15.30.

Wzory dokumentów:

  1. Karta zgłoszenia do Programu.
  2. Karta pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny – Skali FIM
  3. Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych.

Telefon: 134341054, 134200292

Email: mops@mops-brzozow.pl

Więcej informacji na stronie:

https://www.gov.pl/web/rodzina/program-opieka-wytchnieniowa—edycja-2022