Wsparcie z programu wieloletniego „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”

Wsparcie z programu wieloletniego „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” – jest przyznawane w sytuacji, gdy dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 150 % odpowiednio kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub kryterium dochodowego na osobę w rodzinie. W ramach Programu udzielana jest pomoc w formie:
• posiłku,
• świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności,
• świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.