Projekt „Czas na aktywność”

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzozowie w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r. po raz drugi będzie realizował projekt systemowy, p.n. „Czas na aktywność w Gminie Brzozów”.

Projekt jest odpowiedzią na potrzeby i oczekiwania zgłaszane przez mieszkańców Gminy Brzozów, a zwłaszcza klientów tutejszego MOPS. Jednym z ważnych kierunków działania naszego Ośrodka jest aktywizacja społeczna i zawodowa osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialno-bytowej, zagrożonych wykluczeniem społecznym, zarejestrowanych jako bezrobotne. Brak pracy spowodowany posiadaniem zbyt niskich kwalifikacji zawodowych lub kwalifikacji niedostosowanych do wymagań rynku pracy, powoduje narastanie frustracji i zniechęcenia, co prowadzi do wycofywania się z życia społecznego. Kompleksowe wsparcie przewidziane w ramach projektu ma na celu zahamowanie procesu marginalizacji, przywrócenie zdolności funkcjonowania w społeczeństwie, a także powrót na rynek pracy poprzez uzyskanie nowych kwalifikacji zawodowych.

Cel główny projektu

  • Zwiększenie aktywności zawodowej i społecznej 43 klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzozowie do końca 2011 roku.

 

Cele szczegółowe projektu

  • Zapoczątkowanie procesu zmiany stylu życia 43 podopiecznych MOPS Brzozów i ich funkcjonowania w społeczności lokalnej do końca 2011 r.
  • Zwiększenie szans 43 podopiecznych MOPS Brzozów do prawidłowego funkcjonowania na rynku pracy poprzez nabycie kwalifikacji zawodowych oraz pozyskanie umiejętności, które pozwolą ponownie zaistnieć na rynku pracy.
  • Nabycie lub podniesienie u 43 podopiecznych MOPS Brzozów kluczowych kompetencji w zakresie poruszania się po rynku pracy.

 

Wszystkie cele szczegółowe zostaną zrealizowane do końca 2011 roku przyczyniając się  do realizacji celu głównego projektu.

 

W projekcie wsparciem zostaną  objęte 43 osoby, które:

– zamieszkują na terenie Gminy Brzozów,

– są zagrożone wykluczeniem społecznym,

– są w wieku aktywności zawodowej (15-64 r. ż.),

– korzystają z pomocy społecznej tutejszego Ośrodka,

– są zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Brzozowie,

W ramach projektu przewidziane są następujące formy wsparcia:

– Trening kompetencji i umiejętności społecznych,

– Kursy zawodowe,

– Spotkania grupy wsparcia,

– Trening pracy,

 

Uczestnicy projektu będą  mieć zapewnione:

– zwrot kosztów dojazdu na zajęcia,

– wyżywienie podczas kursów i szkoleń,

– materiały szkoleniowe oraz promocyjne (teczki, notatniki, długopisy),

– wsparcie finansowe w postaci zasiłków celowych i/lub okresowych (wkład własny MOPS),

– badania medycyny pracy, jeżeli zajdzie konieczność ich przeprowadzenia.

Osoby, które wezmą udział  w projekcie otrzymają certyfikaty/zaświadczenia potwierdzające umiejętności i kwalifikacje nabyte w trakcie szkoleń i kursów.

 

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny.