Aktualności

DODATEK GAZOWY czyli refundacja podatku VAT od opłaconej faktury paliw gazowych

W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi dodatku gazowego przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące możliwości ubiegania się o tą formę wsparcia.

Warunek konieczny! Piec gazowy musi być zgłoszony do CEEB i wykorzystywany jako główne źródło ogrzewania mieszkania/domu. Refundacja podatku VAT  nie przysługuje za gaz wykorzystywany wyłącznie do gotowania  i  podgrzewania wody.

Komu przysługuje „refundacja podatku VAT”?

Zwrot przez MOPS kwoty zapłaconego VAT-u doliczonego do rachunku za gaz przysługuje gospodarstwu domowemu, które spełnia łącznie poniższe warunki:

 1. Wpis do CEEB (Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków) jako główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego urządzenia grzewcze zasilane paliwami gazowymi, o których mowa w art. 3 pkt 3a ustawy – Prawo energetyczne, wpisany lub zgłoszony do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561, 1576, 1967 i 2456), do dnia wejścia w życie ustawy, albo po tym dniu – w przypadku głównego źródła ogrzewania wpisanego lub zgłoszonego po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o których mowa w art. 27g ust. 1 tej ustawy;
 2. Opłacona faktura dokumentująca dostarczenie paliw gazowych od dnia 1 stycznia 2023 do dnia 31 grudnia 2023
 3. Kryterium dochodowe nie może przekraczać:

– dla gospodarstwa jednoosobowego – 2100 zł miesięcznie

– w gospodarstwie domowym wieloosobowym – 1500 zł na osobę miesięcznie

Wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu ustalana jest na podstawie dochodów osiągniętych w:

 • 2021 rok – w przypadku wniosku złożonego w okresie od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 lipca 2023 roku
 • 2022 rok – w przypadku wniosku złożonego w okresie od dnia 1 sierpnia 2023 roku do dnia 29 lutego 2024 roku

Jak ubiegać się o „refundację podatku VAT”?

Refundacja VAT wynikająca z opłaconej faktury za gaz w 2023 roku (od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku) wymaga złożenia do Działu Świadczeń Rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzozowie wniosku wraz z wymaganymi dokumentami:

 1. fakturą dokumentującą dostarczenie paliw gazowych do tego odbiorcy przez to przedsiębiorstwo energetyczne,
 2. dowodem uiszczenia zapłaty za tę fakturę,
 3. złożenie urzędowego wniosku o refundację podatku VAT,
 4. dokumenty potwierdzające sytuację dochodową rodziny.

Termin na złożenie wniosku o zwrot VAT

Wniosek o refundację podatku VAT składa się nie później niż do dnia 29 lutego 2024 roku, natomiast po dniu 29  lutego 2024 r. w ciągu  30 dni od dnia otrzymania faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych.

 

PORADNIK DLA SAMORZĄDÓW DOTYCZĄCYCH REFUNDACJI PODATKU VAT ZA GAZ ZIEMNY

ZAŁĄCZNIK DO PORADNIKA – ULOTKA DLA WNIOSKODAWCY

WNIOSEK O WYPŁATĘ REFUNDACJI PODATKU VAT ZA DOSTARCZONE PALIWA GAZOWE W 2023 R.

źródło: https://bip.mos.gov.pl/energetyka/poradnik-dotyczacy-refundacji-podatku-vat-za-gaz-ziemny/

Wnioski o zakup preferencyjny paliwa stałego

Burmistrz Brzozowa informuje, że wnioski na zakup preferencyjny paliwa stałego można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Brzozowie, ul. Mickiewicza 33, I piętro

Wniosek  o preferencyjny zakup węgla złożyć można w następujący sposób:

 • tradycyjnie(papierowo) w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Brzozowie, Mickiewicza 33,  I piętro, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 – 15.30.
 • elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP  (adres skrytki ePUAP: /mopsbrzozow/SkrytkaESP

Przy wysyłaniu wniosku elektronicznie, prosimy o kierowanie wniosku do następującego adresata ePUAP: MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W BRZOZOWIE (/mopsbrzozow/SkrytkaESP)

najpóźniej do dnia 15 kwietnia 2023 r.

Ilość węgla dostępna dla jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu preferencyjnego wynosi 1500 kg na okres do 31 grudnia 2022 r. oraz 1500 kg  na okres od 1 stycznia 2023 r. Rodzaj i jakość paliwa stałego będzie zależna od dostępności u podmiotów wprowadzających do obrotu.
Wnioski będą podlegały weryfikacji – węgiel w preferencyjnej cenie będą mogły kupić od samorządu osoby, których wnioski przejdą pozytywną weryfikację.

Uwaga !!!
Wcześniejsze złożenie przez mieszkańców gminy „Deklaracji zapotrzebowania na węgiel dla mieszkańców Gminy Brzozów w ramach zakupu preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych” nie jest równoznaczne z możliwością zakupu węgla na preferencyjnych warunkach.
Warunkiem niezbędnym dokonania zakupu paliwa stałego na preferencyjnych warunkach jest konieczność złożenia wniosku i przejścia jego poprawnej weryfikacji.

WNIOSEK O ZAKUP PREFERENCYJNY PALIWA STAŁEGO 2023

„Powrót do zdrowia – powrót do pracy” po kryzysie psychicznym

Doświadczyłeś kryzysu psychicznego i nie możesz wrócić do dotychczasowej pracy?

Praca, którą wykonywałeś jest dla Ciebie zbyt dużym obciążeniem i zastanawiasz się jakie zawody możesz obecnie wykonywać?
Zgłoś się do nas! Pomożemy Ci się przekwalifikować i znaleźć nowe zatrudnienie.

Przed wystąpieniem choroby byłeś osobą samodzielną i aktywną, odnoszącą sukcesy. Teraz trudno Ci znaleźć pracę, a wiesz, że aktywność zawodowa ma istotny wpływ na proces zdrowienia. Skorzystaj z bezpłatnej oferty PFRON realizowanej w Ośrodkach Rehabilitacji Kompleksowej dla osób po kryzysach psychicznych. Ośrodki mają charakter otwarty. Będąc uczestnikiem projektu możesz odwiedzać rodzinę w dni wolne od zajęć, a najbliżsi zostaną zaproszeni do ciebie na wspólny weekend połączony z zajęciami. W Ośrodku zdobędziesz nowy zawód dostosowany do twoich obecnych możliwości zdrowotnych. Polepszysz również swój stan zdrowia korzystając z pomocy specjalistów. Na zakończenie zespół ekspertów pomoże Ci znaleźć pracę.

Kto może wziąć udział w projekcie?
Rehabilitacja Kompleksowa to oferta dla osób, które z powodu choroby lub wypadku straciły możliwość wykonywania dotychczasowego zawodu, ale chciałyby podjąć inną pracę, adekwatną do ich zainteresowań i stanu zdrowia. To również szansa dla tych, którzy ze względów zdrowotnych nigdy nie pracowali, a chcieliby zmienić tę sytuację – zdobyć zawód i podjąć pracę odpowiednią do ich możliwości zdrowotnych.

Jak przebiega przekwalifikowanie zawodowe?

W trakcie realizacji programu rehabilitacji kompleksowej przebywasz w Ośrodku, gdzie zapewnione masz zakwaterowanie w pokoju jednoosobowym i pełne wyżywienie. Na rehabilitację kompleksową składają się trzy moduły: zawodowy, psychospołeczny i medyczny. W Indywidualnym Programie Rehabilitacji zostanie opisany sposób realizacji każdego z modułów. Zaplanowany czas udziału w programie to 16 tygodni oraz 4 tygodnie praktyk zawodowych w miejscu Twojego zamieszkania. Zajęcia będą się odbywały w godzinach od 8:00 do 18:00, ale nie dłużej niż 8 godzin dziennie, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. Całość pobytu jest całkowicie bezpłatna.

Jeśli ze względu na stan zdrowia straciłeś jedyne źródło utrzymania będziesz mógł wystąpić o przyznanie stypendium rehabilitacyjnego, którego wysokość będzie uzależniona od Twojej frekwencji na zajęciach.

Po zakończeniu pobytu w Ośrodku będziesz mieć zapewnione wsparcie doradcy zawodowego, pośrednika pracy, psychologa do momentu podjęcia zatrudnienia (lub uruchomienia działalności gospodarczej) i przez minimum 1 miesiąc po rozpoczęciu pracy.

Warunkiem sukcesu jest Twój aktywny udział w zaplanowanych zajęciach ze wszystkich modułów. Wykorzystaj swoją szansę i napisz historię swojego życia na nowo!

Jeśli chcesz wziąć udział w rehabilitacji kompleksowej dla osób po kryzysach psychicznych skontaktuj się z PFRON: ork@pfron.org.pl, tel. 22 50 55 600, 532 433 727.


Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100083540401974

Materiał prasowy PFRON

Pomoc żywnościowa

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzozowie informuje, że od 27.09.2022 r. będzie dystrybuował pomoc żywnościową w ramach realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2021.

Pomocą żywnościową w ramach PO PŻ mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268) i których dochód nie przekracza 220% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 1 707,20 zł dla osoby samotnie gospodarującej 1 320,00 zł dla osoby w rodzinie.

Pomoc realizowana jest we współpracy z Podkarpackim Odziałem Okręgowym PCK w Brzozowie.

Dodatek dla gospodarstw domowych

Dodatek dla gospodarstw domowych

Od 20 września do 30 listopada 2022r. można składać wnioski o przyznanie dodatku dla gospodarstw domowych.

Dodatek dla gospodarstw domowych przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ciepła gospodarstwa domowego jest:

1) kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane peletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy, albo

2) kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG, albo

3) kocioł olejowy – zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561, 1576 i 1967), do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o których mowa w art. 27g ust. 1 tej ustawy

Przez gospodarstwo domowe rozumie się:

 1. osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe) albo

 2. osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

W przypadku gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, jeden dodatek dla gospodarstw domowych przysługuje dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem.

W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych złożono dla więcej niż jednego gospodarstwa domowego mających ten sam adres miejsca zamieszkania, to dodatek ten jest przyznawany wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy. Pozostałe wnioski pozostawia się bez rozpoznania.

W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych złożyła więcej niż jedna osoba z danego gospodarstwa domowego wieloosobowego, dodatek ten jest przyznawany wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

Dodatek dla gospodarstwa domowego wynosi:

1) 3000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe zasilany peletem drzewnym lub innym rodzajem biomasy, z wyłączeniem drewna kawałkowego;

2) 1000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy, zasilane drewnem kawałkowym;

3) 500 złotychw przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG;<

4) 2000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy

Wnioski można składać:

 • elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP  (adres skrytki ePUAP: /mopsbrzozow/SkrytkaESP )

  UWAGA!!!

 • Przy wysyłaniu wniosku o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych elektronicznie, prosimy o kierowanie wniosku do następującego adresata ePUAP: MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W BRZOZOWIE (/mopsbrzozow/SkrytkaESP)

 • tradycyjnie (papierowo)w Dziale Świadczeń Rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzozowie ul. Armii Krajowej 1 (wejście od ulicy 3-go Maja 1 przez budynek Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa )

Wnioski o wypłatę dodatku węglowego złożone po dniu 30.11.2022r. pozostawia się bez rozpoznania.

WNIOSEK O WYPŁATĘ DODATKU DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KLIENTÓW MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BRZOZOWIE (DODATEK DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH)

INFORMACJA O ISTOTNYCH ZMIANACH W USTAWIE O DODATKU WĘGLOWYM

Opublikowana w dniu 19 września 2022 roku ustawa z dnia 15 września 2022 r.

o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw wprowadziła istotne zmiany w ustawie z dnia 5 sierpnia 2022 roku o dodatku węglowym:

Art. 50. W ustawie z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. poz. 1692) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 2:

 1. a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Dodatek węglowy przysługuje osobie w gospodarstwie domowym w przypadku, gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane, paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561 i 1576), do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania wpisanych lub zgłoszonych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o których mowa w art. 27g ust. 1 tej ustawy.”,
Więcej „INFORMACJA O ISTOTNYCH ZMIANACH W USTAWIE O DODATKU WĘGLOWYM”