Aktualności

Informacja

Burmistrz Brzozowa informuje na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 14 kwietnia 2023 r. o zmianie ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz opłacie produktowej oraz niektórych innych ustaw, że Gmina z dniem 10 maja 2023 r. przystąpiła do końcowej sprzedaży węgla w ramach zakupu preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych.

Termin składnia wniosków do 30 czerwca 2023 r.

Ilość węgla przeznaczonego do sprzedaży końcowej:

– węgiel orzech 125 t.

– ekogroszek 5 t.

Cena węgla dla gospodarstw domowych 1.869,00 zł za 1 tonę.

źródło: https://brzozow.pl/informacja-20/

 

Informacja

Informujemy, że termin składania wniosków o zakup preferencyjny paliwa stałego mija 14 kwietnia 2023 r.

Informacja dotycząca udziału w Programie „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzozowie informuje, że Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiło Program „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023, realizowany w dwóch modułach. Nasz Ośrodek planuje przystąpić do ich realizacji Modułu II.

Moduł II Programu ma na celu poprawę bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych, przez zwiększanie dostępu do tzw. „opieki na odległość”. W ramach tego modułu seniorom w wieku 65 lat i więcej zostanie zapewniony dostęp do tzw. „opasek bezpieczeństwa” wyposażonych w następujące funkcje:

 • przycisk bezpieczeństwa – sygnał SOS,

 • detektor upadku,

 • czujnik zdjęcia opaski,

 • lokalizator GPS,

 • funkcje umożliwiające komunikowanie się z centrum obsługi i opiekunami,

 • funkcje monitorujące podstawowe czynności życiowe (puls i saturacja).

Opaska bezpieczeństwa połączona jest z całodobowym Centrum monitoringu. W przypadku trudnej sytuacji lub nagłego zagrożenia życia wciśnięcie guzika alarmowego, znajdującego się na opasce, umożliwia połączenie się z dyspozytorem (ratownik medyczny, opiekun medyczny, pielęgniarka), który podejmuje decyzję o sposobie udzielenia pomocy seniorowi. W zależności od sytuacji może on poprosić o interwencję kogoś z jego najbliższego otoczenia (rodzinę, sąsiadów, opiekunów), lub wezwać służby ratunkowe.

„Opieka na odległość” jest nowoczesną formą sprawowania opieki nad osobami starszymi, chorymi, po przebytych zabiegach medycznych, z niepełnosprawnościami, którzy czasowo lub na stałe wymagają wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. To idealne rozwiązanie, szczególnie dla osób samotnych, zarówno tych wymagających usług opiekuńczych jak i tych, którzy z tej formy wsparcia nie korzystają, ale u których zmiany stanu zdrowia są na tyle nieprzewidywalne, że konieczne jest stałe monitorowanie podstawowych funkcji życiowych w celu jak najszybszej reakcji, powiadomienia właściwych służb i udzielenia możliwe najszybciej pomocy, w tym pomocy medycznej, w ramach świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych.

Prosimy o zgłaszanie chęci uczestnictwa w Programie w tutejszym Ośrodku

KONTAKT
e mail: mops@mops-brzozow.pl, telefon: 13 42 002 92; 13 43 410 54
osobiście w godzinach urzędowania: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzozowie ul. Mickiewicza 33;
od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15;30, pok. nr 7

Informacja od ZUS

 

 

Wniosek o 500+ można złożyć przez aplikację mZUS

Od 1 lutego 2023 r. ZUS rozpoczął przyjmowanie wniosków o świadczenie wychowawcze 500+ na nowy okres świadczeniowy, który trwa od 1 czerwca 2023 r. do 31 maja 2024 r. Przysługuje ono na każde dziecko do ukończenia przez nie 18 lat, niezależnie od osiąganych dochodów.

Wnioski o 500+ teraz również w aplikacji mZUS

W tym roku wnioski na nowy okres świadczeniowy można złożyć za pośrednictwem bezpłatnej aplikacji mobilnej mZUS.

To łatwy i wygodny sposób na złożenie wniosku. Z aplikacji mZUS można korzystać na urządzeniach mobilnych z systemami operacyjnymi Android i iOS. Aplikację można pobrać ze sklepów Google Play oraz App Store.

Wnioski można składać również za pośrednictwem narzędzi dostępnych w ubiegłych latach:

 • Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS,
 • portalu Emp@tia – opcja dla rodziców lub opiekunów, jeśli mają nr PESEL,
 • bankowości elektronicznej, jeśli bank ma taką usługę – opcja dla rodziców lub opiekunów, jeśli mają nr PESEL.

Kiedy wypłata świadczenia

Termin wypłaty świadczenia jest uzależniony od daty złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku. Osobie, która złoży go:

 • do 30 kwietnia 2023 r. – ZUS wypłaci świadczenie do 30 czerwca 2023 r.
 • w maju 2023 r. – ZUS wypłaci świadczenie do 31 lipca 2023 r. wraz z wyrównaniem kwoty świadczenia od czerwca,
 • w czerwcu 2023 r. – ZUS wypłaci świadczenie do 31 sierpnia 2023 r. wraz z wyrównaniem kwoty świadczenia od czerwca,
 • w lipcu 2023 r. – ZUS wypłaci świadczenie do 30 września 2023 r. wraz z wyrównaniem kwoty świadczenia od lipca,
 • w sierpniu 2023 r. – ZUS wypłaci świadczenie do 31 października 2023 r. wraz z wyrównaniem kwoty świadczenia od sierpnia.

Więcej „Informacja od ZUS”

DODATEK GAZOWY czyli refundacja podatku VAT od opłaconej faktury paliw gazowych

W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi dodatku gazowego przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące możliwości ubiegania się o tą formę wsparcia.

Warunek konieczny! Piec gazowy musi być zgłoszony do CEEB i wykorzystywany jako główne źródło ogrzewania mieszkania/domu. Refundacja podatku VAT  nie przysługuje za gaz wykorzystywany wyłącznie do gotowania  i  podgrzewania wody.

Komu przysługuje „refundacja podatku VAT”?

Zwrot przez MOPS kwoty zapłaconego VAT-u doliczonego do rachunku za gaz przysługuje gospodarstwu domowemu, które spełnia łącznie poniższe warunki:

 1. Wpis do CEEB (Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków) jako główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego urządzenia grzewcze zasilane paliwami gazowymi, o których mowa w art. 3 pkt 3a ustawy – Prawo energetyczne, wpisany lub zgłoszony do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561, 1576, 1967 i 2456), do dnia wejścia w życie ustawy, albo po tym dniu – w przypadku głównego źródła ogrzewania wpisanego lub zgłoszonego po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o których mowa w art. 27g ust. 1 tej ustawy;
 2. Opłacona faktura dokumentująca dostarczenie paliw gazowych od dnia 1 stycznia 2023 do dnia 31 grudnia 2023
 3. Kryterium dochodowe nie może przekraczać:

– dla gospodarstwa jednoosobowego – 2100 zł miesięcznie

– w gospodarstwie domowym wieloosobowym – 1500 zł na osobę miesięcznie

Wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu ustalana jest na podstawie dochodów osiągniętych w:

 • 2021 rok – w przypadku wniosku złożonego w okresie od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 lipca 2023 roku
 • 2022 rok – w przypadku wniosku złożonego w okresie od dnia 1 sierpnia 2023 roku do dnia 29 lutego 2024 roku

Jak ubiegać się o „refundację podatku VAT”?

Refundacja VAT wynikająca z opłaconej faktury za gaz w 2023 roku (od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku) wymaga złożenia do Działu Świadczeń Rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzozowie wniosku wraz z wymaganymi dokumentami:

 1. fakturą dokumentującą dostarczenie paliw gazowych do tego odbiorcy przez to przedsiębiorstwo energetyczne,
 2. dowodem uiszczenia zapłaty za tę fakturę,
 3. złożenie urzędowego wniosku o refundację podatku VAT,
 4. dokumenty potwierdzające sytuację dochodową rodziny.

Termin na złożenie wniosku o zwrot VAT

Wniosek o refundację podatku VAT składa się nie później niż do dnia 29 lutego 2024 roku, natomiast po dniu 29  lutego 2024 r. w ciągu  30 dni od dnia otrzymania faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych.

 

PORADNIK DLA SAMORZĄDÓW DOTYCZĄCYCH REFUNDACJI PODATKU VAT ZA GAZ ZIEMNY

ZAŁĄCZNIK DO PORADNIKA – ULOTKA DLA WNIOSKODAWCY

WNIOSEK O WYPŁATĘ REFUNDACJI PODATKU VAT ZA DOSTARCZONE PALIWA GAZOWE W 2023 R.

źródło: https://bip.mos.gov.pl/energetyka/poradnik-dotyczacy-refundacji-podatku-vat-za-gaz-ziemny/

Wnioski o zakup preferencyjny paliwa stałego

Burmistrz Brzozowa informuje, że wnioski na zakup preferencyjny paliwa stałego można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Brzozowie, ul. Mickiewicza 33, I piętro

Wniosek  o preferencyjny zakup węgla złożyć można w następujący sposób:

 • tradycyjnie(papierowo) w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Brzozowie, Mickiewicza 33,  I piętro, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 – 15.30.
 • elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP  (adres skrytki ePUAP: /mopsbrzozow/SkrytkaESP

Przy wysyłaniu wniosku elektronicznie, prosimy o kierowanie wniosku do następującego adresata ePUAP: MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W BRZOZOWIE (/mopsbrzozow/SkrytkaESP)

najpóźniej do dnia 15 kwietnia 2023 r.

Ilość węgla dostępna dla jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu preferencyjnego wynosi 1500 kg na okres do 31 grudnia 2022 r. oraz 1500 kg  na okres od 1 stycznia 2023 r. Rodzaj i jakość paliwa stałego będzie zależna od dostępności u podmiotów wprowadzających do obrotu.
Wnioski będą podlegały weryfikacji – węgiel w preferencyjnej cenie będą mogły kupić od samorządu osoby, których wnioski przejdą pozytywną weryfikację.

Uwaga !!!
Wcześniejsze złożenie przez mieszkańców gminy „Deklaracji zapotrzebowania na węgiel dla mieszkańców Gminy Brzozów w ramach zakupu preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych” nie jest równoznaczne z możliwością zakupu węgla na preferencyjnych warunkach.
Warunkiem niezbędnym dokonania zakupu paliwa stałego na preferencyjnych warunkach jest konieczność złożenia wniosku i przejścia jego poprawnej weryfikacji.

WNIOSEK O ZAKUP PREFERENCYJNY PALIWA STAŁEGO 2023