Aktualności

Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2023 – opaska

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzozowie ogłasza  nabór do programu „Teleopieka dla mieszkańców Gminy Brzozów na rok 2023” („opaski życia”). Osoby zainteresowane udziałem w programie zapraszamy do składania dokumentów w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Brzozowie w dniach od 19.06.2023r. do 26.06.2023r.

Ważna informacja:

Wszystkie osoby chętne do udziału w programie, które złożą formularze po 26.06.2023r., zostaną wpisane na listę rezerwową, zgodnie z datą i godziną wpłynięcia wniosku do  Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzozowie.

Formularz zgłoszeniowy do Programu „Teleopieka dla mieszkańców Gminy Brzozów na rok 2023”

Oświadczenie osoby wskazanej do kontaktu z pracownikiem centrum teleopieki  w Karcie Informacyjnej Podopiecznego

Klauzula informacyjna dla osoby upoważnionej

Klauzula informacyjna dla uczestnika

 

Pomoc żywnościowa

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzozowie informuje, że od 19.06.2023 r. będzie dystrybuował pomoc żywnościową w ramach realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2021 Plus.

Pomocą żywnościową w ramach PO PŻ mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268) i których dochód nie przekracza 235% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 1823,60 zł dla osoby samotnie gospodarującej 1 410,00 zł dla osoby w rodzinie.

Pomoc realizowana jest we współpracy z Podkarpackim Odziałem Okręgowym PCK w Brzozowie.

Informacja

Burmistrz Brzozowa informuje na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 14 kwietnia 2023 r. o zmianie ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz opłacie produktowej oraz niektórych innych ustaw, że Gmina z dniem 10 maja 2023 r. przystąpiła do końcowej sprzedaży węgla w ramach zakupu preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych.

Termin składnia wniosków do 30 czerwca 2023 r.

Ilość węgla przeznaczonego do sprzedaży końcowej:

– węgiel orzech 125 t.

– ekogroszek 5 t.

Cena węgla dla gospodarstw domowych 1.869,00 zł za 1 tonę.

źródło: https://brzozow.pl/informacja-20/

 

Informacja

Informujemy, że termin składania wniosków o zakup preferencyjny paliwa stałego mija 14 kwietnia 2023 r.

Informacja dotycząca udziału w Programie „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzozowie informuje, że Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiło Program „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023, realizowany w dwóch modułach. Nasz Ośrodek planuje przystąpić do ich realizacji Modułu II.

Moduł II Programu ma na celu poprawę bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych, przez zwiększanie dostępu do tzw. „opieki na odległość”. W ramach tego modułu seniorom w wieku 65 lat i więcej zostanie zapewniony dostęp do tzw. „opasek bezpieczeństwa” wyposażonych w następujące funkcje:

  • przycisk bezpieczeństwa – sygnał SOS,

  • detektor upadku,

  • czujnik zdjęcia opaski,

  • lokalizator GPS,

  • funkcje umożliwiające komunikowanie się z centrum obsługi i opiekunami,

  • funkcje monitorujące podstawowe czynności życiowe (puls i saturacja).

Opaska bezpieczeństwa połączona jest z całodobowym Centrum monitoringu. W przypadku trudnej sytuacji lub nagłego zagrożenia życia wciśnięcie guzika alarmowego, znajdującego się na opasce, umożliwia połączenie się z dyspozytorem (ratownik medyczny, opiekun medyczny, pielęgniarka), który podejmuje decyzję o sposobie udzielenia pomocy seniorowi. W zależności od sytuacji może on poprosić o interwencję kogoś z jego najbliższego otoczenia (rodzinę, sąsiadów, opiekunów), lub wezwać służby ratunkowe.

„Opieka na odległość” jest nowoczesną formą sprawowania opieki nad osobami starszymi, chorymi, po przebytych zabiegach medycznych, z niepełnosprawnościami, którzy czasowo lub na stałe wymagają wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. To idealne rozwiązanie, szczególnie dla osób samotnych, zarówno tych wymagających usług opiekuńczych jak i tych, którzy z tej formy wsparcia nie korzystają, ale u których zmiany stanu zdrowia są na tyle nieprzewidywalne, że konieczne jest stałe monitorowanie podstawowych funkcji życiowych w celu jak najszybszej reakcji, powiadomienia właściwych służb i udzielenia możliwe najszybciej pomocy, w tym pomocy medycznej, w ramach świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych.

Prosimy o zgłaszanie chęci uczestnictwa w Programie w tutejszym Ośrodku

KONTAKT
e mail: mops@mops-brzozow.pl, telefon: 13 42 002 92; 13 43 410 54
osobiście w godzinach urzędowania: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzozowie ul. Mickiewicza 33;
od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15;30, pok. nr 7