Zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka

Z tytułu urodzenia się żywego dziecka przyznaje się jednorazową zapomogę.

! Wysokości zapomogi 1.000 zł na jedno dziecko.

1.  Jednorazowa zapomoga przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza 1922,00 zł.

2.  Wniosek o wypłatę jednorazowej zapomogi składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka, a w przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka objętego opieką prawną, opieką faktyczną albo dziecka przysposobionego – w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką albo przysposobienia nie później niż do ukończenia przez dziecko 18. roku życia.

3.  Jednorazowa zapomoga nie przysługuje, jeżeli członkowi rodziny przysługuje za granicą świadczenie z tytułu urodzenia dziecka, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

4.  Zapomoga, przysługuje, jeżeli kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu (zasady tej nie stosuje się do osób będących prawnymi lub faktycznymi opiekunami dziecka a także do osób, które przysposobiły dziecko).

5.  Pozostawanie pod opieką medyczną potwierdza się zaświadczeniem lekarskim lub zaświadczeniem wystawionym przez położną.

Do wniosku należy dołączyć:

  1. skrócony odpis aktu urodzenia dziecka,
  2. uwierzytelnione kopie dokumentu stwierdzające tożsamość osoby ubiegającej się i odpowiednio: dokument stwierdzający przysposobienie dziecka albo ustalenie opieki prawnej (wyrok, orzeczenie, zaświadczenie sądu rodzinnego),
  3. zaświadczenie lekarza lub położnej potwierdzające że matka dziecka pozostawała pod opieka medyczna nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu,
  4. zaświadczenie z Urzędu Skarbowego lub oświadczenie o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych (zał. 5) za 2016 rok, wszystkich pełnoletnich członków rodziny wchodzących w skład rodziny,
  5. oświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy (2016 rok),
  6. oświadczenie albo zaświadczenie właściwego organu Gminy o wielkości gospodarstwa rolnego, wyrażony w hektarach przeliczeniowych za 2016 rok lub nakaz płatniczy za 2016 rok,
  7. oświadczenie o deklarowanych dochodach osiąganych przez osoby podlegające przepisom o zryczałtowanym podatku dochodowym za 2016 rok (zał. 6),
  8. oświadczenia o dochodach niepodlegających opodatkowaniu za 2016 rok (zał. 7).