Jednorazowe świadczenie pieniężne dla obywateli Ukrainy

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzozowie uprzejmie informuje, że rozpoczęto przyjmowanie wniosków o wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę, przeznaczonego na utrzymanie, w szczególności pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe. Pomoc przeznaczona jest dla obywateli Ukrainy, którzy przekroczyli ukraińsko-polską granicę od 24 lutego 2022 r. i zostali już wpisani do rejestru PESEL. Wnioski należy składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Brzozowie ul. A. Mickiewicza 33 pierwsze piętro pokój nr 7. Wniosek o wypłatę świadczenia składa osoba uprawniona, jej przedstawiciel ustawowy, opiekun tymczasowy albo osoba sprawująca faktyczną pieczę nad dzieckiem.

Wniosek i załącznik można pobrać poniżej:

WZÓR WNIOSKU O ŚWIADCZENIE JEDNORAZOWE PL

WZÓR WNIOSKU O ŚWIADCZENIE JEDNORAZOWE_UA

ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU

Telefon kontaktowy: 13 43 410 54  lub 13 420 02 92

Zakres informacji zbieranych podczas przyjmowania wniosków o wypłatę świadczenia:

  1. Imię (imiona) i nazwisko
  2. Data urodzenia
  3. Obywatelstwo
  4. Płeć
  5. Rodzaj dokumentu stanowiącego podstawę przekroczenia granicy
  6. Seria i numer dokumentu stanowiącego podstawę przekroczenia granicy, informacja o dacie wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
  7. Adres pobytu
  8. Dane kontaktowe, w tym numer telefonu lub adres poczty elektronicznej
  9. Numer PESEL
  10. Numer rachunku płatniczego, na który wypłacane będzie świadczenie (jeśli osoba posiada taki numer).

Uprzejmie informujemy, że językiem urzędowym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest język polski. Część wniosków jest już przygotowana w języku ukraińskim. Pozostałe wnioski tłumaczone są na język ukraiński.