Pomoc obywatelom Ukrainy

ZASIŁEK RODZINNY

DODATKI DO ZASIŁKU RODZINNEGO ( przysługują wyłącznie wówczas, gdy przysługuje zasiłek rodzinny):

 1. DODATEK Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA
 2. DODATEK Z TYTUŁU OPIEKI NAD DZIECKIEM W OKRESIE KORZYSTANIA Z URLOPU WYCHOWAWCZEGO
 3. DODATEK Z TYTUŁU SAMOTNEGO WYCHOWYWANIA DZIECKA
 4. DODATEK Z TYTUŁU WYCHOWYWANIA DZIECKA W RODZINIE WIELODZIETNEJ
 5. DODATEK Z TYTUŁU KSZTAŁCENIA I REHABILITACJI DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO
 6. DODATEK DO ZASIŁKU RODZINNEGO Z TYTUŁU ROZPOCZĘCIA ROKU SZKOLNEGO
 7. DODATEK DO ZASIŁKU RODZINNEGO Z TYTUŁU PODJĘCIA PRZEZ DZIECKO NAUKI W SZKOLE POZA MIEJSCEM ZAMIESZKANIA

ŚWIADCZENIE RODZICIELSKIE

JEDNORAZOWA ZAPOMOGA Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA

ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY

ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE

SPECJALNY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY

 JEDNORAZOWE ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE

POMOC ŻYWNOŚCIOWA

ŚWIADCZENIA POMOCY SPOŁECZNEJ DLA OBYWATELA UKRAINY, KTÓREGO POBYT NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ JEST UZNAWANY ZA LEGALNY

ŚWIADCZENIA POMOCY SPOŁECZNEJ DLA OBYWATELA UKRAINY, PRZEBYWAJĄCEGO LEGALNIE NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ


ZASIŁEK RODZINNY

Prawo do zasiłku rodzinnego przysługuje  do czasu ukończenia przez dziecko 18 lat.
Okres ten wydłuża się:

 • do 21 lat, jeśli dziecko uczy się w szkole (nie dotyczy to studiów),
 • do 24 lat, jeśli dziecko uczy się lub studiuje i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności , a także osobie uczącej się (pełnoletnia osoba, która się uczy i jednocześnie utrzymuje się samodzielnie, gdyż rodzice nie żyją, bądź od obojga zasądzono alimenty).

Prawo do zasiłku rodzinnego uzależnione jest od spełnienia kryterium dochodowego  –   dochód nie może przekroczyć kwoty 674,00 zł miesięcznie na jednego członka rodziny, a w przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne dochód nie może przekroczyć kwoty 764,00 zł miesięcznie na jednego członka rodziny.

Wysokość :

 • na dziecko do 5 lat – 95 zł miesięcznie,
 • na dziecko w wieku powyżej 5 do 18 lat – 124 zł miesięcznie,
 • na dziecko w wieku powyżej 18 do 24 lat – 135 zł miesięcznie.

Należy złożyć wniosek na określonym formularzu i ewentualnie inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego. Wniosek składa rodzic dziecka, jego opiekun prawny lub opiekun faktyczny (rodzic preadopcyjny).

 

DODATKI DO ZASIŁKU RODZINNEGO ( przysługują wyłącznie wówczas, gdy przysługuje zasiłek rodzinny)

 

 •  DODATEK Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA

Należy złożyć:

– wniosek, w terminie do ukończenia przez dziecko 1 roku życia,

– zaświadczenie o pozostawaniu przez matkę dziecka pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu i w każdym trymestrze ciąży, wystawione przez lekarza lub przez położną.

Wysokość  1000 zł na każde dziecko – jednorazowo.

 

 • DODATEK Z TYTUŁU OPIEKI NAD DZIECKIEM W OKRESIE KORZYSTANIA Z URLOPU WYCHOWAWCZEGO

Należy złożyć :

– wniosek,

– zaświadczenie pracodawcy albo oświadczenie o terminie i okresie, na jaki został udzielony urlopu wychowawczego oraz o sześciomiesięcznym okresie pozostawania w stosunku pracy bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego.

Wysokość 400 zł miesięcznie.

 

 • DODATEK Z TYTUŁU SAMOTNEGO WYCHOWYWANIA DZIECKA

Należy złożyć:

– wniosek,

– załączniki:

-odpis zupełny lub skróconego aktu zgonu rodzica, gdy rodzic nie żyje,

-odpis zupełny aktu urodzenia dziecka – w przypadku gdy ojciec dziecka jest nieznany, lub

-odpis prawomocnego orzeczenia sądu oddalającego powództwo o roszczenia alimentacyjne od drugiego rodzica.

Wysokość  193 zł miesięcznie na każde dziecko, nie więcej niż 386 zł miesięcznie na wszystkie dzieci.

 

 • DODATEK Z TYTUŁU WYCHOWYWANIA DZIECKA W RODZINIE WIELODZIETNEJ

przysługuje na trzecie i następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego.

 Wysokość  dodatku –  120 zł miesięcznie.

 

 • DODATEK Z TYTUŁU KSZTAŁCENIA I REHABILITACJI DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO

– do ukończenia przez dziecko 16 roku życia – jeżeli legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności,

–  od 16 do 24 roku życia dziecka – jeżeli legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.

Wysokość dodatku:

    120 zł miesięcznie na dziecko do 5 lat,

150 zł miesięcznie na dziecko od 5 do 24 lat.

 

 • DODATEK DO ZASIŁKU RODZINNEGO Z TYTUŁU ROZPOCZĘCIA ROKU SZKOLNEGO

 Wysokość  dodatku – 100 zł jednorazowo na rok szkolny.

 

 • DODATEK DO ZASIŁKU RODZINNEGO Z TYTUŁU PODJĘCIA PRZEZ DZIECKO NAUKI W SZKOLE POZA MIEJSCEM ZAMIESZKANIA

W związku z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponadpodstawowej lub artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki, a także szkoły podstawowej, ale tylko w przypadku dziecka niepełnosprawnego.

Załączniki:

oświadczenie wnioskodawcy potwierdzające tymczasowe zameldowanie ucznia poza miejscem zamieszkania.

Wysokość – 113 zł miesięcznie.

W związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się szkoła ponadpodstawowa, a także artystyczna, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki w zakresie odpowiadającym nauce w szkole ponadpodstawowej.

Wysokość dodatku – 69 zł miesięcznie.

 

ŚWIADCZENIE RODZICIELSKIE

Świadczenie rodzicielskie przysługuje osobom, którym urodziło się dziecko, a które nie otrzymują zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego, niezależnie od ich sytuacji dochodowej.

Wysokość   1 000 zł miesięcznie.

Warunkiem uzyskania prawa do świadczenia rodzicielskiego jest złożenie wniosku o przyznanie tego świadczenia.

 

JEDNORAZOWA ZAPOMOGA Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA

 Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka przysługuje:

 • jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty
  1 922 zł  miesięcznie na osobę w rodzinie,
 • jeżeli kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu. Pozostawanie pod opieką medyczną potwierdza się zaświadczeniem lekarskim lub zaświadczeniem wystawionym przez położną.

Należy złożyć wniosek o wypłatę jednorazowej zapomogi w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka. Wniosek składa rodzic dziecka, jego opiekun prawny lub opiekun faktyczny (rodzic preadopcyjny).

Załączniki :

 1. zaświadczenie lekarskie lub zaświadczenie wystawione przez położną potwierdzające pozostawanie pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu
  i w każdym trymestrze ciąży,
 2. dokumenty, w tym oświadczenia niezbędne do ustalenia prawa do zapomogi.

Wysokość  1 000 zł jednorazowo na dziecko.

 

ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY

Przysługuje niezależnie od wysokości dochodów:

 • niepełnosprawnemu dziecku,
 • osobie w wieku powyżej 16 roku życia legitymującej się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
 • osobie, która ukończyła 75 lat (jeżeli nie jest uprawniona do dodatku pielęgnacyjnego przysługującego w związku z pobieraniem świadczeń emerytalno – rentowych),
 • osobie powyżej 16 roku życia, legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności pod warunkiem, że niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia.

Warunkiem uzyskania prawa do zasiłku pielęgnacyjnego jest złożenie wniosku o przyznanie tego świadczenia. Wniosek składa dorosły niepełnosprawny, rodzic niepełnosprawnego dziecka, opiekun prawny lub inna osoba uprawniona do reprezentowania niepełnosprawnego.

Niepełnosprawność/stopień niepełnosprawności potwierdza się orzeczeniem Powiatowego/Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności lub orzeczeniem Lekarza Orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, bądź też orzeczeniem Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Wysokość – 215,84 zł miesięcznie.

 

ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE

Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej przysługuje:

 1. matce albo ojcu,
 2. opiekunowi faktycznemu dziecka,
 3. osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną w rozumieniu ustawy z dnia
  9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
 4. innym osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny, z wyjątkiem osób
  o znacznym stopniu niepełnosprawności,

– jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Świadczenie pielęgnacyjne jest niezależne od dochodu i przysługuje, jeżeli niepełnosprawność osoby wymagającej opieki powstała nie później niż do ukończenia
18. roku życia lub w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie później niż do ukończenia 25. roku życia.

Warunkiem uzyskania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego jest złożenie wniosku
o przyznanie tego świadczenia.

Niepełnosprawność/stopień niepełnosprawności potwierdza się orzeczeniem Powiatowego/Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności lub orzeczeniem z Lekarza Orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych bądź też orzeczeniem Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Wysokość 2 119,00 zł miesięcznie.

 

SPECJALNY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 2086 i 2089) ciąży obowiązek alimentacyjny, a także małżonkom, jeżeli:

 1. nie podejmują zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub
 2. rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej

w celu sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje, jeżeli łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 764 zł miesięcznie.  

Warunkiem uzyskania prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego jest złożenie wniosku
o przyznanie tego świadczenia.

Niepełnosprawność/stopień niepełnosprawności potwierdza się orzeczeniem Powiatowego/Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności lub orzeczeniem z Lekarza Orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych bądź też orzeczeniem Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Wysokość specjalnego zasiłku opiekuńczego wynosi 620 zł miesięcznie.

Jednorazowe świadczenie pieniężne

Obywatelowi Ukrainy, którego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa i który został wpisany do rejestru PESEL, przysługuje pomoc w postaci jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę, przeznaczonego na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków
na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe.

Organem właściwym w sprawach jednorazowego świadczenia pieniężnego jest wójt, burmistrz, prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce pobytu w/w osoby.

Wniosek o wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego składa osoba uprawniona,
jej przedstawiciel ustawowy, opiekun tymczasowy albo osoba sprawująca faktyczną pieczę nad dzieckiem.

Wniosek o wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego zawiera dane osoby składającej wniosek lub dane osoby, w imieniu której wniosek jest składany:

1)     imię (imiona) i nazwisko;
2)     datę urodzenia;
3)     obywatelstwo;
4)     płeć;
5)     rodzaj dokumentu stanowiącego podstawę przekroczenia granicy;
6)     serię i numer dokumentu stanowiącego podstawę przekroczenia granicy;
7)     informację o dacie wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
8)     adres pobytu;
9)     dane kontaktowe, w tym numer telefonu lub adres poczty elektronicznej
– o ile je posiada;
10)   numer PESEL.

Przyznanie przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta jednorazowego świadczenia pieniężnego nie wymaga wydania decyzji. Odmowa przyznania jednorazowego świadczenia pieniężnego wymaga wydania decyzji.

Wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej, realizowanym przez gminy.

Jednorazowe świadczenie pieniężne i koszty jego obsługi są finansowane z budżetu państwa.

Pomoc żywnościowa

Obywatelowi Ukrainy przebywającemu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie ustawy z dnia
12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym
na terytorium tego państwa,  może być przyznana pomoc żywnościowa w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Powyższa pomoc  jest przyznawana pod warunkiem spełniania przez obywatela Ukrainy kryteriów kwalifikowania do pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014–2020 na podstawie odrębnych przepisów.

Świadczenia pomocy społecznej dla obywatela Ukrainy, którego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny

Obywatelowi Ukrainy przebywającemu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny podstawie ustawy z dnia
12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym
na terytorium tego państwa i który został wpisany do rejestru PESEL, mogą być przyznawane świadczenia pieniężne i niepieniężne, na zasadach i w trybie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Obywatel Ukrainy, o którym mowa powyżej, ubiegający się o świadczenia z pomocy społecznej składa oświadczenie o sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej.

W postępowaniu o przyznanie w/w świadczeń nie przeprowadza się rodzinnego wywiadu środowiskowego, chyba że powstaną wątpliwości co do treści składanego oświadczenia.

Do udzielania świadczeń, o których mowa powyżej właściwa jest gmina miejsca pobytu osoby ubiegającej się o te świadczenia.

Świadczenia pomocy społecznej dla obywatela Ukrainy, przebywającego legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Obywatelowi Ukrainy przebywającemu legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którego członek rodziny powrócił na terytorium Ukrainy, mogą być przyznawane świadczenia pieniężne i niepieniężne, na zasadach i w trybie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Do składu rodziny, o której mowa powyżej, nie wlicza się członka rodziny, który powrócił
na terytorium Ukrainy.

Obywatel Ukrainy, o którym mowa powyżej, ubiegający się o świadczenia z pomocy społecznej składa oświadczenie o sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej.

W postępowaniu o przyznanie w/w świadczeń nie przeprowadza się rodzinnego wywiadu środowiskowego, chyba że powstaną wątpliwości co do treści składanego oświadczenia.

Do udzielania świadczeń, o których mowa powyżej właściwa jest gmina miejsca pobytu osoby ubiegającej się o te świadczenia.

Do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka przez obywatela Ukrainy przebywającego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,  którego pobyt na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej jest uznawany za legalny i któremu sąd polski powierzył sprawowanie pieczy zastępczej nad dzieckiem będącym obywatelem Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, którego pobyt na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej jest uznawany za legalny, stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Rodzinom zastępczym i prowadzącemu rodzinny dom dziecka przyznaje się:

 1. Świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej.
 2. Dodatek na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.
 3. Dodatek wychowawczy do świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej w wieku do ukończenia 18 roku życia dziecka

Rodzinom zastępczym i prowadzącemu rodzinny dom dziecka można przyznać:

 1. Dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka.
 2. Świadczenia na pokrycie:
 3. – niezbędnych kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka – jednorazowo;
  – kosztów związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych lub innych zdarzeń mających wpływ na jakość sprawowanej opieki – jednorazowo lub okresowo.

Rodzina zastępcza zawodowa i niezawodowa może otrzymać środki finansowe na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego w wysokości odpowiadającej kosztom ponoszonym przez rodzinę zastępczą niezawodową albo zawodową na czynsz, opłaty z tytułu najmu, opłaty za energię elektryczną i cieplną, opał, wodę, gaz, odbiór nieczystości stałych i płynnych, dźwig osobowy, antenę zbiorczą, abonament telewizyjny i radiowy, usługi telekomunikacyjne oraz związanym z kosztami eksploatacji, obliczonym przez podzielenie łącznej kwoty tych wydatków przez liczbę osób zamieszkujących w tym lokalu lub domu jednorodzinnym i pomnożenie przez liczbę dzieci i osób, które osiągnęły pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej, o których mowa w art. 37 ust. 2, umieszczonych w rodzinie zastępczej wraz z osobami tworzącymi tę rodzinę zastępczą.

Rodzina zastępcza zawodowa może otrzymać świadczenie na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem niezbędnego remontu lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego.

Prowadzący rodzinny dom dziecka otrzymuje środki finansowe na:

 1. utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego, w którym jest prowadzony rodzinny dom dziecka, w wysokości odpowiadającej kosztom ponoszonym przez rodzinny dom dziecka na czynsz, opłaty z tytułu najmu, opłaty za energię elektryczną i cieplną, opał, wodę, gaz, odbiór nieczystości stałych i płynnych, dźwig osobowy, antenę zbiorczą, abonament telewizyjny i radiowy, usługi telekomunikacyjne oraz związanym z kosztami eksploatacji, obliczonym przez podzielenie łącznej kwoty tych kosztów przez liczbę osób zamieszkujących w tym lokalu lub domu jednorodzinnym i pomnożenie przez liczbę dzieci i osób, które osiągnęły pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej, o których mowa w art. 37 ust. 2, umieszczonych w rodzinnym domu dziecka wraz z prowadzącym rodzinny dom dziecka;
 2. pokrycie niezbędnych kosztów związanych z remontem lub ze zmianą lokalu w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego, w którym jest prowadzony rodzinny dom dziecka – do wysokości środków określonych w umowie, o której mowa w art. 62;
 3. pokrycie innych niezbędnych i nieprzewidzianych kosztów związanych z opieką
  i wychowaniem dziecka lub funkcjonowaniem rodzinnego domu dziecka – do wysokości środków określonych w umowie, o której mowa w art. 62.

W przypadku, gdy rodzina zastępcza lub prowadzący rodzinny dom dziecka nie ponosi kosztów utrzymania dziecka w związku z jego pobytem w:

 1. domu pomocy społecznej,
 2. specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym,
 3. młodzieżowym ośrodku wychowawczym,
 4. młodzieżowym ośrodku socjoterapii zapewniającym całodobową opiekę,
 5. specjalnym ośrodku wychowawczym
 6. hospicjum stacjonarnym,
 7. oddziale medycyny paliatywnej;,
 8. areszcie śledczym,
 9. schronisku dla nieletnich,
 10. zakładzie karnym,
 11. zakładzie poprawczym

otrzymuje świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w wysokości nie niższej niż 20% przyznanych świadczeń.

Wszystkie świadczenia, dodatki i dofinansowanie do wypoczynku są udzielane na wniosek rodziny zastępczej lub prowadzącego rodzinny dom dziecka. Wniosek należy złożyć w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Brzozowie.

Obywatelom Ukrainy, przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej, jest uznany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o pomocy obywatelom …, może być przyznana pomoc na zasadach i w trybie ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej w formie świadczeń niepieniężnych, w tym m.in.:

Kierowanie do Ośrodków Wsparcia

Osobom, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagającą  częściowej  opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych, mogą być przyznane usługi opiekuńcze lub posiłek w ośrodku wsparcia. Podstawą wszczęcia postępowania w sprawie skierowania do ośrodków wsparcia jest wniosek osoby ubiegającej się o skierowanie

Kierowanie do Domów Pomocy Społecznej

Osobę wymagającą całodobowej opieki kieruje się do domu pomocy społecznej odpowiedniego typu.

Podstawą wszczęcia postępowania w sprawie skierowania do domu pomocy społecznej jest wniosek osoby ubiegającej się o skierowanie, który należy złożyć w MOPS w Brzozowie.