Dodatki do zasiłku rodzinnego

1. Dodatek z tytułu urodzenia się dziecka

Przysługuje:

 1. matce lub ojcu albo opiekunowi prawnemu dziecka uprawnionym do zasiłku rodzinnego w wieku do ukończenia przez dziecko pierwszego roku życia.
 2. opiekunowi faktycznemu dziecka w wieku do ukończenia przez dziecko pierwszego roku życia, jeżeli nie został przyznany rodzicom lub opiekunowi prawnemu dziecka,
 3. dodatek ten przysługuje, jeżeli kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu,
 4. pozostawanie pod opieką medyczną potwierdza się zaświadczeniem lekarskim lub zaświadczeniem wystawionym przez położną.

Wysokość dodatku 1000 zł na każde dziecko – jednorazowo.

Załączniki jak do zasiłku rodzinnego – odpowiednio i dodatkowo :

 1. skrócony odpis aktu urodzenia dziecka
 2. zaświadczenie lekarza lub położnej potwierdzające, że matka dziecka pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu.

2. Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego

Przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, uprawnionemu do urlopu wychowawczego.

Przysługuje przez okres:

 1. 24 miesięcy,
 2. 36 miesięcy – gdy urodzą się bliźnięta, trojaczki itd.,
 3. 72 miesięcy przy dziecku niepełnosprawnym (orzeczenie o niepełnosprawności albo o znacznym stopniu niepełnosprawności)

Wysokość dodatku 400 zł miesięcznie.

Nie przysługuje, gdy:

 1. bezpośrednio przed urlopem wychowawczym rodzic pozostawał w stosunku pracy krócej niż przez 6 miesięcy,
 2. podjął lub kontynuuje zatrudnienie lub inną pracę zarobkową, która uniemożliwia sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem  w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,
 3. dziecko zostało umieszczone w placówce zapewniającej całodobową opiekę przez więcej niż 5 dni w tygodniu, w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym i korzysta z całodobowej opieki, z wyjątkiem dziecka niepełnosprawnego przebywającego w żłobku albo w przedszkolu ze względów terapeutycznych oraz dziecka przebywającego w zakładzie opieki zdrowotnej,
 4. w okresie urlopu wychowawczego korzysta z zasiłku macierzyńskiego.
 5. w innych przypadkach zaprzestania sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem.

Załączniki jak do zasiłku rodzinnego – odpowiednio i dodatkowo :

 1. zaświadczenie pracodawcy lub oświadczenie o udzieleniu urlopu wychowawczego oraz o okresie, na jaki urlop wychowawczy został udzielony;
 2. zaświadczenie lub oświadczenie o co najmniej sześciomiesięcznym okresie pozostawania w stosunku pracy bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego;
 3. zaświadczenie organu emerytalno-rentowego lub oświadczenie stwierdzające, że osoba ubiegająca się była zgłoszona do ubezpieczeń społecznych (w przypadku oświadczenia dołączyć należy kopię imiennego raportu miesięcznego osoby ubezpieczonej potwierdzającą odprowadzanie składek na ubezpieczenie społeczne);
 4. zaświadczenie placówki zapewniającej całodobową opiekę, w przypadku umieszczenia w niej dziecka, o liczbie dni w tygodniu, w których korzysta w niej z całodobowej opieki, albo oświadczenie o niekorzystaniu przez więcej niż 5 dni w tygodniu z całodobowej opieki nad dzieckiem umieszczonym w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym; wzór oświadczenia jest określony w załączniku nr 12 do rozporządzenia;

3. Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka

Przysługuje:

 1. Samotnie wychowującym dziecko matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka tylko wówczas, gdy nie zostały zasądzone alimenty na rzecz dziecka od drugiego rodziców dziecka ponieważ:
  • drugi rodzic nie żyje;
  • ojciec dziecka jest nieznany;
  • powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone;
 2. Osobie uczącej się, gdy:
  • oboje z rodziców osoby uczącej się nie żyją,

Wysokość dodatku:

 • 193 zł miesięcznie na każde dziecko, nie więcej niż 386 zł miesięcznie na wszystkie dzieci,
 • 273 zł miesięcznie, w przypadku dziecka niepełnosprawnego (orzeczenie o niepełnosprawności lub o znacznym stopniu niepełnosprawności) nie więcej niż 546 zł na wszystkie dzieci.

Osoba samotnie wychowująca dziecko – oznacza to pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba, że wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem.

Załączniki jak do zasiłku rodzinnego – odpowiednio i dodatkowo :

 1. kopię skróconego aktu zgonu drugiego z rodziców dziecka lub
 2. odpis zupełny aktu urodzenia dziecka, w przypadku gdy ojciec dziecka jest nieznany

4. Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej

Przysługuje: matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu jeśli w rodzinie wychowuje się co najmniej troje dzieci.

Wysokość dodatku wynosi 95,00 zł miesięcznie i przysługuje na trzecie i na następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego.

Rodzina wielodzietna – oznacza to rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci mających prawo do zasiłku rodzinnego;

Załączniki jak do zasiłku rodzinnego.

5. Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka.

Przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, a także osobie uczącej się na pokrycie zwiększonych wydatków związanych z rehabilitacją lub kształceniem dziecka w wieku:

 • do ukończenia 16 lat – jeżeli legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności,
 • od 16 do 24 lat, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności.,

Wysokość dodatku wynosi:

 • 90,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia;
 • 110,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia.

Załączniki jak do zasiłku rodzinnego.

6. Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego

Przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu lub prawnemu dziecka, a także osobie uczącej się na wydatki szkolne związane z rozpoczęciem w szkole nowego roku szkolnego.

 1. Dodatek przysługuje również na dziecko rozpoczynające roczne przygotowanie przedszkolne („zerówka”),
 2. Uwaga!
  Wniosek o wypłatę dodatku składa się do dnia zakończenia okresu zasiłkowego, w którym rozpoczęto rok szkolny albo roczne przygotowanie przedszkolne.

Wniosek złożony po tym terminie organ właściwy pozostawia bez rozpoznania.

Wysokość dodatku – 100 zł jednorazowo na dziecko.

Załączniki jak do zasiłku rodzinnego – odpowiednio

7. Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania

Przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu lub prawnemu dziecka, a także
osobie uczącej się

 • W związku z zamieszkiwaniem w miejscowości gdzie znajduje się szkoła ponadgimnazjalna lub artystyczna, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki, a także szkoła podstawowa lub gimnazjalna, ale tylko w przypadku dziecka niepełnosprawnego.

Wysokość dodatku 113 zł miesięcznie.

 • W związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości gdzie znajduje się szkoła ponadgimnazjalna, a także artystyczna

Wysokość dodatku – 69 zł miesięcznie

Dodatek przysługuje od września do czerwca następnego roku (tj. przez 10 miesięcy).

Załączniki jak do zasiłku rodzinnego – odpowiednio i dodatkowo :

 1. dokument potwierdzający tymczasowe zameldowanie ucznia w bursie, internacie lub w innym miejscu zapewniającym zamieszkanie, prowadzonych przez podmiot publiczny;
 2. zaświadczenie szkoły;
 3. oświadczenie osoby fizycznej o wynajmie lokalu uczniowi oraz dokument potwierdzający tymczasowe zameldowanie.