Formy pomocy w zakresie świadczeń niepieniężnych

a) praca socjalna,
b) pomoc rzeczowa, w tym na ekonomiczne usamodzielnienie,
c) sprawienie pogrzebu,
d) poradnictwo specjalistyczne,
e) interwencja kryzysowa,
f) schronienie,
g) posiłek,
h) niezbędne ubranie,
i) usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, w ośrodkach wsparcia oraz w rodzinnych domach pomocy,
j) specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania oraz w ośrodkach wsparcia,
k) mieszkanie chronione,
l) pobyt i usługi w domu pomocy społecznej,