Formy pomocy

Formy pomocy świadczone przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzozowie:

  • W zakresie świadczeń pieniężnych
  • W zakresie świadczeń niepieniężnych
  • Zasiłek stały
  • Zasiłek okresowy
  • Zasiłek celowy
  • Specjalny zasiłek celowy
  • Usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze
  • Wsparcie z programu wieloletniego „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”