Dodatek energetyczny

Dodatek energetyczny, o którym mowa w ustawie z dnia 26 lipca 2013 roku o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (t. j. Dz. U. z 2012, poz. 1059 ze zm.) przysługuje odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej. Za odbiorcę wrażliwego energii elektrycznej uważa się osobę, która spełnia łącznie następujące warunki:
– której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 966, ze zm.),
– która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym,
– która zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej;

Minister właściwy do spraw gospodarki ogłasza, w terminie do dnia 30 kwietnia każdego roku, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, wysokość dodatku energetycznego na kolejne 12 miesięcy.

Wysokość dodatku energetycznego zgodnie z obwieszczeniem Ministra Klimatu z dnia 16 kwietnia 2021 r. obowiązująca od 01.05.2021 r. do 30.04.2022 r. (M.P. z 2021r. poz.393) wynosi odpowiednio:
• dla gospodarstwa jednoosobowego – 12,09 zł miesięcznie
• dla gospodarstwa składającego się z 2 do 4 osób – 16,79 zł miesięcznie
• dla gospodarstw składających się z co najmniej 5 osób – 20,15 zł miesięcznie

Załączniki:

Wniosek o przyznanie zryczałtowanego dodatku energetycznego

Dodatek energetyczny – Klauzula informacyjna