Projekt 2012

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzozowie w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r. po raz trzeci będzie realizował projekt systemowy, p.t. „Czas na aktywność w Gminie Brzozów”.

Projekt jest odpowiedzią  na potrzeby i oczekiwania zgłaszane przez mieszkańców Miasta i Gminy Brzozów, a zwłaszcza klientów tutejszego MOPS. Jednym z ważnych kierunków działania naszego Ośrodka jest aktywizacja społeczna i zawodowa osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialno-bytowej, zagrożonych wykluczeniem społecznym, osób bezrobotnych. Brak pracy spowodowany posiadaniem zbyt niskich kwalifikacji zawodowych lub kwalifikacji niedostosowanych do wymagań rynku pracy, powoduje narastanie frustracji i zniechęcenia, co prowadzi do wycofywania się z życia społecznego. Kompleksowe wsparcie przewidziane w ramach projektu ma na celu zahamowanie procesu marginalizacji, przywrócenie zdolności funkcjonowania w społeczeństwie, a także powrót na rynek pracy poprzez uzyskanie nowych kwalifikacji zawodowych.

Cel główny projektu

  • Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu 43 klientów MOPS w Brzozowie poprzez udział w aktywnych formach integracji w okresie 01.01.2012 – 31.12.2012r.

 

Cele szczegółowe projektu

  • Zwiększenie poziomu zaradności życiowej 43 klientów MOPS poprzez udział w formach aktywnej integracji
  • Podniesienie jakości życia 43 klientów MOPS
  • Upowszechnianie pracy socjalnej w Gminie

 

Wszystkie cele szczegółowe zostaną zrealizowane do końca 2012 roku przyczyniając się  do realizacji celu głównego projektu.

W projekcie wsparciem zostaną  objęte 43 osoby, które:

– zamieszkują na terenie Miasta i Gminy Brzozów,

– osoby bezrobotne i nieaktywne zawodowo,

zagrożone wykluczeniem społecznym,

– będące wieku aktywności zawodowej (15-64 r. ż.),

– korzystają ze świadczeń z pomocy społecznej

W ramach projektu przewidziane są następujące formy wsparcia:

– Asystent rodziny, oraz trening kompetencji społecznych,

– Indywidualne i grupowe spotkania z doradca zawodowym

– Szkolenia zawodowe

Planowane są następujące szkolenia:

  • Opiekunka osób starszych i niepełnosprawnych z podstawami języka obcego,
  • Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej i komputera,
  • Przedstawiciel handlowy z prawem jazdy kat. ,,B’’,
  • Brukarz,
  • Spawacz MAG.

 

Uczestnicy projektu będą  mieć zapewnione:

– zwrot kosztów dojazdu na zajęcia,

– wyżywienie podczas kursów i szkoleń,

– materiały szkoleniowe oraz promocyjne (teczki, notatniki, długopisy, kubki),

– wsparcie finansowe w postaci zasiłków celowych (wkład własny MOPS),

– badania medycyny pracy, jeżeli zajdzie konieczność ich przeprowadzenia.

Osoby, które wezmą udział  w projekcie otrzymają certyfikaty/zaświadczenia potwierdzające umiejętności i kwalifikacje nabyte w trakcie szkoleń i kursów.

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny.