Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzozowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Miejskiego Ośrodka pomocy Społecznej w Brzozowie.

 • Data publikacji strony internetowej: 2011-05-05.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-02

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub włączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne:

 • Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych;
 • Załączniki w postaci skanów dokumentów np w formacie .pdf nie są dostosowane dla osób niepełnosprawnych;
 • Opublikowane materiały multimedialne takie jak zdjęcia mogą nie posiadać dodatkowych opisów;
 • Opublikowane dokumenty w postaci plików PDF zawierających zeskanowaną treść dokumentów nie umożliwiają przeszukiwania treści dokumentu;
 • Artykuły zamieszczone w formie wstawionego zdjęcia w treści dokumentu nie są przeszukiwalne;

Ustawienia na stronie:

Strona internetowa Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzozowie posiada ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • możliwość zmiany kontrastu,
 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie.
 • strona jest przystosowana do trybu poprawionej czytelności,

Strona internetowa pozwala na używanie poniższych skrótów klawiszowych w celu ułatwienia poruszania się:

 • Powiększanie czcionki klawisz Ctrl i + (plus)
 • Pomniejszanie czcionki klawisz Ctrl i – (minus)
 • Ustawienia domyślne czcionki klawisz Ctrl i 0 (zero)
 • Przełączanie między zakładkami klawisz Tab
 • Przewijanie strony w górę klawisz PgUp
 • Przewijanie strony w dół klawisz PgDn
 • Wyświetlenie strony w trybie poprawionej czytelności F9

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-03-11.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Justyna Tabisz, adres email mops@mops-brzozow.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu13 43 410 54. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie powyższych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzozowie
 • Adres: ul. Mickiewicza 33 36-200 Brzozów
 • E-mail: mops@mops-brzozow.pl
 • Telefon: 13 43 410 54

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

W celu udostępnienia informacji dla osób z wadą wzroku strona internetowa Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzozowie przygotowana jest z możliwością przełączenia na odbiór w szacie kolorystycznej o podwyższonym kontraście, z możliwością zmiany rozmiaru czcionki, sterowaniem z klawiatury. Strona jest przystosowana do trybu poprawionej czytelności.

Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz.1824) osoba niesłysząca ma możliwość skorzystania z następujących form pomocy podczas załatwienia spraw w naszym urzędzie:

 1. Może skorzystać z pomocy osoby przybranej czyli osoby dowolnie wybranej przez siebie w celu załatwienie swojej sprawy . Warunek – osoba ta musi mieć co najmniej 16 lat.
 2. Może skontaktować się z Ośrodkiem Pomocy Społecznej poprzez:
  • wysłanie e-maila pod adres: mops@mops-brzozow.pl
  • przesłanie faksu pod nr 13 420 02 92
  • poprzez pocztę tradycyjną na adres Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzozowie, 36-200 Brzozów, ul. Mickiewicza 33
  • poprzez elektroniczną platformę administracji publicznej www.epuap.gov.pl
 3. W sytuacjach gdy powyższe formy kontaktu są niewystarczające, można skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego (wybranego z rejestru wojewody) poprzez jedną z form kontaktu :
  • polski język migowy (PJM),
  • system językowo – migowy (SJM),
  • sposób komunikowania się osób głuchoniewidomych (SKOGN).

Wizytę należy zgłosić na wniosku co najmniej 3 dni robocze przed przewidzianym terminem kontaktu i jednocześnie wskazać wybraną metodę komunikowania się (PJM, SJM lub SKOGN). Wzór wniosku do pobrania poniżej:

Po otrzymaniu przez nas informacji, pracownik skontaktuje się w celu ustalenia godziny spotkania.

Wypełniony wniosek przesłać pocztą na adres:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzozowie

36-200 Brzozów Mickiewicza 33

lub faksem: 13 42 002 92, lub e-mailem: mops@mops-brzozow.pl

Zgłoszenie przesłane w dni wolne od pracy lub po godzinie 15.30 będzie załatwiane i potwierdzane w pierwszy dzień roboczy następujący po dniu odebrania e-maila lub faksu. Świadczenie jest bezpłatne dla osoby niesłyszącej , będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020r. poz. 426 z późn.zm.), która zgłosi chęć skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego.

Dostępność architektoniczna

1 Dostępność wejścia do budynku.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzozowie mieści się w dwóch budynkach

 • Pierwszy dla osób korzystających z Pomocy Społecznej na ulicy Mickiewicza 33 pierwsze piętro. Wejście do Ośrodka jest od głównej ulicy Mickiewicza lub od strony Placu Grunwaldzkiego gdzie znajduje się parking.
 • Drugi dla klientów Działu Świadczeń Rodzinnych na ulicy Armii Krajowej 1 (tj. Urząd Miasta Brzozów) na parterze. Wejście frontowe od ulicy Armii Krajowej lub od strony Brzozowskiego Domu Kultury

2 Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

Siedziba Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzozowie znajduje się na pierwszym piętrze budynku do którego prowadzą schody lub winda. Budynek posiada szerokie korytarze, które ułatwiają przemieszczanie się na wózku pomiędzy pomieszczeniami. Istnieje również możliwość obsługi klienta z niepełnosprawnością na parterze budynku.

Siedziba Działu Świadczeń Rodzinnych w Brzozowie znajduje się na parterze budynku. Budynek posiada szerokie korytarze, które ułatwiają przemieszczanie się na wózku pomiędzy pomieszczeniami. Wejście do budynku dostosowane jest dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Toaleta dostosowana jest dla osób niepełnosprawnych

3 Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.

W obu budynkach nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

4 Informacja o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Na parkingu przed budynkiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzozowie nie ma wydzielonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
Na parkingu przed budynkiem siedziby Działu Świadczeń Rodzinnych wydzielono jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

5 Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.
W obydwu budynkach dopuszcza się możliwość wejścia z psem asystującym

6 Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
W MOPS Brzozów nie jest możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego.