Jak wypełnić wniosek o świadczenie wychowawcze?

Część I

1.    Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego

W części 1, w pkt 1 wpisujemy dane rodzica/opiekuna składającego wniosek. Wszystkie rubryki muszą być wypełnione (oprócz nr telefonu). W przypadku, gdy nie nadano numeru PESEL, należy podać numer i serię dokumentu potwierdzającego tożsamość.

 

2.    Ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko

Pierwsze dziecko oznacza jedyne lub najstarsze dziecko w rodzinie w wieku do ukończenia 18. roku życia. W przypadku bliźniaków (wieloraczków) w wieku do ukończenia 18. roku życia pierwsze dziecko oznacza jedno z tych dzieci wskazane przez rodzica/opiekuna.

Jeśli wnioskujemy o świadczenie na pierwsze dziecko, zaznaczamy:

 ☒ Wnoszę o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko zamieszkujące ze mną oraz pozostające na moim utrzymaniu (w przypadku zaznaczenia – wypełnić tabelę A oraz tabelę B w przypadku ubiegania się o świadczenie wychowawcze również na kolejne dzieci).

Jeśli zaznaczyliśmy powyższą opcję, wypełniamy tabelę A. Jeśli ubiegamy się o świadczenie również na kolejne dzieci, wypełniamy także tabelę B.

Jeśli ubiegamy się o świadczenie tylko na drugie i/lub kolejne dziecko, zaznaczamy:

  ☒  Nie wnoszę  o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko zamieszkujące ze mną oraz  pozostające na moim utrzymaniu (w przypadku zaznaczenia – wypełnić tabelę B).

W tym przypadku wypełniamy tylko tabelę B.

Osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko dołącza do wniosku odpowiednie załączniki (oświadczenia) dotyczące osiągniętych dochodów wypełnione przez członków rodziny.

3.    Ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na kolejne dziecko/ dzieci w wieku poniżej 18. roku życia, inne niż pierwsze dziecko

W przypadku, kiedy wnioskujemy o świadczenie na drugie lub kolejne dziecko, wypełniamy tabelę B, nie wpisując do niej pierwszego dziecka. W tym przypadku nie trzeba wypełniać żadnych dodatkowych oświadczeń o dochodach ani liczyć dochodu na rodzinę. Nie trzeba składać żadnych innych dokumentów.

Bez względu na liczbę dzieci, na które wnioskujemy o świadczenie, wypełniamy  tylko 1 wniosek.

Tabela B:

B. Kolejne dziecko/dzieci (poniższa lista nie obejmuje pierwszego dziecka):

W przypadku, gdy nie nadano numeru PESEL, należy podać numer i serię dokumentu potwierdzającego tożsamość.

 

4.    Dane członków rodziny

Tutaj wpisujemy dane wszystkich członków rodzinyosoby ubiegającej się o świadczenie wychowawcze, w tym dzieci wskazane w tabeli A i B, wspólnie zamieszkujące. Rodzina oznacza odpowiednio: małżonków, rodziców dzieci, opiekuna faktycznego dziecka oraz zamieszkujące wspólnie z tymi osobami, pozostające na ich utrzymaniu dzieci w wieku do ukończenia 25. roku życia, a także dzieci, które ukończyły 25. rok życia, legitymujące się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli w związku z tą niepełnosprawnością przysługuje świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy albo zasiłek dla opiekuna, o którym mowa  w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2016 r. poz. 162). Do członków rodziny nie zalicza się dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego, dziecka pozostającego w związku małżeńskim, a także pełnoletniego dziecka posiadającego własne dziecko.

W przypadku gdy dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obydwojga rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub żyjących w rozłączeniu, dziecko zalicza się jednocześnie do członków rodzin obydwojga rodziców.

Osoba samotnie wychowująca dziecko(oznacza to pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem) nie wpisuje do składu rodziny drugiego z rodziców dziecka.

Dane urzędu skarbowego wpisujemy tylko w przypadku ubiegania się o świadczenie na pierwsze dziecko.

5.    Dziecko niepełnosprawne

Niepełnosprawne dziecko oznacza dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności określonym w przepisach o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.

W przypadku ubiegania się o świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko, jeśli w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne, wypełniamy pkt 5:

Jeśli ubiegamy się o świadczenie na pierwsze dziecko, wypełniamy pkt 6 i 7:

Jeśli podlegamy obowiązkowi alimentacyjnemu wypełniamy pkt 7.1.

W pkt. 7.2 i 7.3 zaznaczamy odpowiednie oświadczenie o dochodach za rok poprzedni (w przypadku ubiegania się o świadczenie wychowawcze na okres trwający od 1 kwietnia 2016 r. do 30 września 2017 r., należy wpisać rok 2014) :

Część II

Oświadczenie dotyczące ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na dziecko

Zaznaczamy, zgodnie ze stanem faktycznym, czy osoba wnioskująca o świadczenie lub członek jej rodziny przebywają poza granicami RP w państwie, w którym maja zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego:

Wpisujemy nr rachunku bankowego, na który ma zostać przelane świadczenie oraz wszystkie dokumenty i oświadczenia, jakie załączamy do wniosku:

Wpisujemy miejsce wypełnienia wniosku, datę i podpis osoby ubiegającej się o świadczenie:

Oświadczenia, jakie należy dołączyć do wniosku

Jeśli ubiegamy się świadczenie na pierwsze dziecko i rozliczamy przez PIT, nie trzeba przedkładać dokumentu PIT (gmina sama sprawdzi dochody).

Jeśli osiągamy dochody inne niż podlegające opodatkowaniu PIT, do wniosku dołączamy odpowiednie oświadczenie.

Załącznik 2:

Oświadczenie wypełnia i podpisuje każdy członek rodziny, który osiągnął poniższy dochód (inny niż podlegający opodatkowaniu PIT (np. otrzymuje alimenty na rzecz dzieci, stypendia doktoranckie i habilitacyjne, diety, zaliczki alimentacyjne, świadczenie rodzicielskie):

Załącznik 3:

Jeśli rozliczamy się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, wypełniamy poniższe oświadczenie (dotyczy każdego członka rodziny rozliczającego się w ten sposób):

Załącznik 4:

Oświadczenie wypełnia i podpisuje każdy członek rodziny, który posiada gospodarstwo rolne:

źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej