Wymagane dokumenty

DOKUMENTY, KTÓRE NALEŻY ZŁOŻYĆ:

 • wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego potwierdzony przez zarządcę domu wraz z deklaracją poświadczającą wysokość dochodów (druk do pobrania w MOPS Brzozów) z okresu 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających dzień złożenia wniosku,
 • wydruk czynszowy (potwierdzony przez zarządcę domu) – łączna kwota wydatków za lokal mieszkalny ponoszonych w miesiącu poprzedzającym dzień złożenia wniosku,
 • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności – jeżeli w lokalu mieszkalnym zamieszkuje osoba, której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju lub która porusza się na wózku inwalidzkim,
 • osoby pracujące – zaświadczenie z zakładu pracy o dochodach (druk do pobrania           w MOPS Brzozów),
 • osoby pobierające alimenty (zarówno zasądzone jak i dobrowolne) – odcinki poświadczające wysokość otrzymanych alimentów z 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o dodatek mieszkaniowy oraz wyrok sądu lub oświadczenie w przypadku dobrowolnych świadczeń,
 • osoby pobierające: emeryturę, rentę lub zasiłek chorobowy – odcinki o wysokości świadczenia z 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o dodatek mieszkaniowy lub zaświadczenie z ZUS lub KRUS,
 • osoby posiadające gospodarstwo rolne – nakaz płatniczy lub zaświadczenie z Urzędu Gminy,
 • osoby prowadzące działalność gospodarczą – zaświadczenie o dochodach potwierdzone przez Biuro Rachunkowe lub oświadczenie zgodne z prowadzoną księgą przychodów i rozchodów,
 • osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy – aktualne zaświadczenie o posiadanym zasiłku lub jego braku,
 • każda osoba pełnoletnia niepracująca – oświadczenie zawierające informację o tym, czy osoba uzyskała jakąkolwiek pomoc finansową albo osiągnęła dochód z pracy dorywczej w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o dodatek mieszkaniowy, a jeżeli tak to w jakich wysokościach,
 • uczniowie szkół średnich – zaświadczenie o wysokości przyznanego stypendium szkolnego lub zasiłku szkolnego z okresu 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających datę złożenia wniosku,
 • studenci szkół wyższych – zaświadczenie o wysokości przyznanego stypendium socjalnego, dla niepełnosprawnych,  zapomogi lub stypendium finansowanego przez jst z okresu 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających datę złożenia wniosku,
 • osoby, które wynajmują lokal mieszkalny – umowa najmu bądź użyczenia,
 • osoba będąca właścicielem domu jednorodzinnego – zaświadczenie ze Starostwa Powiatowego w Brzozowie potwierdzające powierzchnię użytkową, w tym łączną powierzchnię pokoi i kuchni, oraz wyposażenie techniczne domu, a także ostatnie uregulowane rachunki za energię cieplną, wodę, ścieki, odpady i nieczystości ciekłe.