Zasady uczestnictwa

Rekrutacja do projektu „Czas na aktywność w Gminie Brzozów” prowadzona jest od 1 stycznia 2011 r. do 31 marca 2011 r.

Wszystkie osoby chętne do wzięcia udziału w projekcie zapraszamy do biura projektu mieszczącego się w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Brzozowie (II piętro Urzędu Miejskiego w Brzozowie, ul. Armii Krajowej 1) lub do kontaktowania się z pracownikami socjalnymi zatrudnionymi w tutejszym Ośrodku, osobiście lub pod nr tel. 13 43 410 54.

Formularz rekrutacyjny

Regulamin uczestnictwa w projekcie

„Czas na aktywność w Gminie Brzozów”

realizowanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Brzozowie

Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet VII Promocja integracji społecznej
Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji
Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

 

§1
Informacje o projekcie

 1. Projekt pod nazwą „Czas na aktywność w Gminie Brzozów” realizowany jest przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzozowie z siedzibą przy ulicy Armii Krajowej 1, 36-200 Brzozów.
 2. Pracownicy socjalni uczestniczący w realizacji projektu urzędują w budynku Urzędu Miejskiego w Brzozowie, II piętro, oraz w budynku w Brzozowie przy ul. Mickiewicza 33, I piętro.
 3. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa.
 4. Użyte w regulaminie określenia oznaczają:
  • Beneficjent – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzozowie,
  • Projekt – Projekt systemowy p.t.: „Czas na aktywność w Gminie Brzozów” realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzozowie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa.
  • Biuro projektu – budynek Urzędu Miejskiego w Brzozowie II piętro z siedzibą przy ulicy Armii Krajowej 1, 36-200 Brzozów.
  • Kierownik MOPS – osoba odpowiedzialna za zarządzanie całością projektu oraz za jego stały nadzór.
  • Pracownik ds. rozliczenia projektu – specjalista odpowiedzialny za prowadzenie księgowości, rozliczanie projektu oraz sprawozdawczość finansową projektu.
  • Koordynator projektu, Asystent projektu – osoby odpowiedzialne za działania merytoryczne: zainicjowanie, planowanie, organizowanie, monitoring, zamknięcie projektu.
  • Trening kompetencji i umiejętności społecznych – szkolenie umożliwiające nabycie umiejętności komunikacji interpersonalnej, asertywności i umiejętności społecznych.
  • Trening pracy – ma na celu zdiagnozowanie potencjału i predyspozycji zawodowych uczestników oraz przygotowanie do intensywnego i efektownego poszukiwania pracy.
  • Kursy zawodowe – kursy umożliwiające nabycie kwalifikacji w określonym zawodzie.
  • Doradztwo zawodowe – konsultacje i rozmowy z doradcą zawodowym mające przede wszystkim na celu wybór właściwego kursu zawodowego.
  • Doradztwo psychologiczne – konsultacje i rozmowy z psychologiem mające na celu poszukiwanie predyspozycji indywidualnych do wykonywania określonego zawodu, wzmocnienie motywacji do poszukiwania i podjęcia pracy.
  • Kandydat – osoba ubiegająca się o zakwalifikowanie do udziału w projekcie.
  • Beneficjent ostateczny – kandydat, który spełnił wszystkie wymogi formalne określone we wniosku o dofinansowanie projektu oraz otrzymał pozytywną opinię kwalifikacyjną wydaną przez komisję rekrutacyjną.
  • Komisja rekrutacyjna – zespół w składzie: Kierownik MOPS, Koordynator projektu, Asystent projektu oraz pracownicy socjalni, którego zadaniem jest wybór kandydatów spełniających wymogi kwalifikacyjne do udziału w projekcie.
  • Deklaracja uczestnictwa w projekcie – dokument stanowiący wyrażenie zgody na udział w projekcie.

§ 2
Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji kandydatów, zasady uczestnictwa w projekcie oraz prawa i obowiązki Beneficjentów Ostatecznych.
 2. Projekt zakłada objęcie wsparciem 43 Beneficjentów Ostatecznych.
 3. Projekt realizowany jest w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.
 4. Udział Beneficjentów Ostatecznych w projekcie jest bezpłatny.
 5. Koszt uczestnictwa Beneficjentów Ostatecznych w projekcie ponosi Beneficjent projektu ze środków otrzymanych na realizację projektu.
 6. W projekcie zaplanowano organizację następujących działań:
  • Trening kompetencji i umiejętności społecznych
  • Grupę wsparcia
  • Szkolenia zawodowe
  • Trening pracy
  • Finansowanie zasiłków celowych i/lub okresowych dla Beneficjentów Ostatecznych (z wkładu własnego Beneficjenta)
 7. W projekcie przewidziano:
  • przeprowadzenie cyklu szkoleniowego składającego się z trzech części,
  • zapewnienie materiałów szkoleniowych i dydaktycznych,
  • zapewnienie właściwych warunków lokalowych i sprzętu do realizacji szkolenia,
  • zapewnienie bezpłatnego wyżywienia oraz zwrot kosztów dojazdu na oferowane działania.

§ 3
Zasady uczestnictwa w projekcie

 1. Beneficjentem Ostatecznym może zostać osoba, która spełnia następujące kryteria:
  • zamieszkanie na terenie Gminy Brzozów (weryfikacja: kserokopia dowodu osobistego lub oświadczenie Beneficjenta Ostatecznego o miejscu zamieszkania),
  • osoby zagrożone wykluczeniem społecznym (weryfikacja: dokumentacja MOPS),
  • wiek aktywności zawodowej – kobiety od 15-60 lat, mężczyźni od 15-64 lat (weryfikacja: dowód osobisty),
  • osoby korzystające z pomocy społecznej (weryfikacja: dokumentacja MOPS),
  • osoby zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Brzozowie (weryfikacja: zaświadczenie PUP w Brzozowie),
  • nie uczestniczy w tym samym czasie, tj. od 01 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.
  • w innym projekcie współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (weryfikacja: oświadczenie BO),
  • pozytywnie przeszła proces rekrutacji,
  • podpisała deklarację uczestnictwa w projekcie,
  • wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych,
  • wyraziła zgodę na wykorzystanie wizerunku (nieobowiązkowo).
 2. Beneficjent Ostateczny zobowiązany jest do:
  • aktywnego uczestnictwa w szkoleniach, kursach zawodowych, spotkaniach indywidualnych i grupowych, oraz wszystkich formach doradztwa psychologicznego oraz zawodowego,
  • utrzymywania stałego kontaktu z Beneficjentem,
  • wypełniania ankiet i kwestionariuszy dostarczanych zarówno przez Beneficjenta jak i realizatorów szkoleń oraz udzielania informacji dotyczących swojej aktualnej sytuacji na rynku pracy w trakcie trwania projektu, a także do 6-ciu miesięcy po jego zakończeniu,
  • niezwłocznego informowania pracownika socjalnego o przeszkodach uniemożliwiających udział w szkoleniach, kursach zawodowych, formach doradztwa oraz o rezygnacji z udziału w projekcie (wypełnienie oświadczenia),
  • usprawiedliwiania wszystkich nieobecności u pracownika socjalnego lub u członków zespołu projektowego.
 3. Beneficjent Ostateczny ma prawo do:
  • udziału w szkoleniach, kursach zawodowych, konsultacjach indywidualnych oraz wszystkich formach doradztwa,
  • ustalenia indywidualnego terminu spotkania z doradcą, bądź psychologiem w razie zaistnienia usprawiedliwionych okoliczności uniemożliwiających udział w zajęciach w terminie wyznaczonym przez realizatora projektu,
  • zgłaszania uwag i oceny szkoleń i doradztwa, w których uczestniczy,
  • otrzymania materiałów szkoleniowych i dydaktycznych,
  • pomocy finansowej na dojazd do i z miejsca szkolenia,
  • otrzymania certyfikatów lub zaświadczeń o uczestnictwie w szkoleniach,
  • maksymalnie 20% nieobecności w trakcie przeprowadzanych szkoleń (nieobecność ta musi być usprawiedliwiona),
  • do rezygnacji z udziału w projekcie bez ponoszenia odpowiedzialności, w przypadku, gdy: rezygnacja nastąpiła z ważnych powodów osobistych lub zawodowych, niemożliwych do przewidzenia w chwili podpisania niniejszego regulaminu (np. choroba, zdarzenie losowe, znalezienie zatrudnienia itp.),
 4. W przypadku rezygnacji Beneficjenta Ostatecznego z udziału w szkoleniach z przyczyn nieuzasadnionych lub skreślenia z listy uczestników projektu spowodowanego niewypełnieniem postanowień zawartych w niniejszym regulaminie, Beneficjent może żądać od Beneficjenta Ostatecznego zwrotu poniesionych kosztów jego uczestnictwa.

§ 4
Rekrutacja kandydatów

 1. Rekrutacja kandydatów do projektu odbywa się z uwzględnieniem zasady równych szans, w tym z zasadą równości płci, zakłada bowiem równy dostęp do projektu zarówno kobiet jak i mężczyzn znajdujących się w grupie potencjalnych Beneficjentów Ostatecznych.
 2. Rekrutacja kandydatów do udziału w projekcie będzie odbywać się poprzez:
  • wyłonienie kandydatów spośród klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Brzozowie spełniających kryteria określone we wniosku o dofinansowanie projektu,
  • przeprowadzenie przez pracowników socjalnych wywiadów środowiskowych  z potencjalnymi uczestnikami projektu (w celu potwierdzenia kwalifikowalności uczestnika),
  • uzyskanie pozytywnej opinii wydanej przez komisję rekrutacyjną w składzie: Kierownik MOPS, Koordynator projektu, Asystent projektu oraz pracownicy socjalni,
  • indywidualne konsultacje z pracownikami socjalnymi (w celu sporządzenia kontraktu socjalnego, ustalenia instrumentów aktywnej integracji, podpisania niezbędnych dokumentów).
 3. Po uzyskaniu pozytywnej opinii kwalifikacyjnej każdy z kandydatów zostanie powiadomiony o zakwalifikowaniu się do udziału w projekcie i terminie pierwszego spotkania.
 4. Jeśli liczba osób chętnych do udziału w projekcie, spełniających kryteria rekrutacyjne będzie wyższa niż 43 osoby, powstanie lista rezerwowa.
 5. W przypadku rezygnacji uczestnika z listy podstawowej zostanie uruchomiona lista rezerwowa.
 6. W przypadku niestawienia się kandydata na spotkanie z pracownikiem socjalnym, bądź
  z osobą wyznaczoną przez pracownika, jego kandydatura nie będzie brana pod uwagę.
 7. Po zakończeniu procedury rekrutacyjnej kandydaci zakwalifikowani do projektu zobowiązani będą do podpisania:
  • oświadczenia o nieuczestniczeniu w tym samym czasie, tj. od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. w innych projektach współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
  • oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
  • deklaracji uczestnictwa w projekcie,
 8. Kandydaci, którzy złożą w/w dokumenty rekrutacyjne, stają się Beneficjentami Ostatecznymi.
 9. Złożone przez kandydata dokumenty nie podlegają zwrotowi.
 10. Rekrutacja jest prowadzona w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 31 marca 2011 r. przez pracowników socjalnych zatrudnionych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Brzozowie.

§ 5.
Postanowienia końcowe

 1. Regulamin obowiązuje od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.
 2. Regulamin jest dostępny w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzozowie.
 3. Beneficjent zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu oraz wyłącznej interpretacji jego zapisów.
 4. Niniejszy regulamin może ulec zmianie w przypadku, gdy będzie to konieczne z uwagi na zmiany wprowadzone do wniosku o dofinansowanie projektu, zmianę przepisów prawa lub warunków umowy o dofinansowanie projektu, a także pisemnego zlecenia wprowadzenia określonych zmian ze strony organów lub instytucji uprawnionych do dokonania oceny i kontroli realizacji projektu.
 5. Beneficjent zastrzega sobie prawo zaprzestania realizacji projektu w razie rozwiązania umowy o dofinansowanie z Instytucją Pośredniczącą.