Zasiłek pielęgnacyjny

  • Zasiłek pielęgnacyjny – jest świadczeniem, które przyznawane jest w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:

1) niepełnosprawnemu dziecku;

2) osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;

3) osobie, która ukończyła 75 lat.

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje także osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia.

Wysokość zasiłku pielęgnacyjnego od 1 listopada 2019 r. wynosi 215,84 zł miesięcznie.

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje niezależnie od wysokości dochodu.

Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje:

1) osobie umieszczonej w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie,

2) jeżeli członkowi rodziny przysługuje za granicą świadczenie na pokrycie wydatków związanych z pielęgnacją tej osoby, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej,

3) osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego.

 

Do wniosku należy dołączyć:

  1. orzeczenie o niepełnosprawności
  2. orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności ze wskazaniem daty powstania niepełnosprawności,
  3. orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności;
  4. uwierzytelnioną kopię dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się o zasiłek pielęgnacyjny.
  5. akt urodzenia dziecka (przy ubieganiu się o zasiłek pielęgnacyjny dla dziecka)
  6. oświadczenie o przebywaniu/nie przebywaniu za granicą Rzeczypospolitej Polskiej