Aktualności

Trening pracy – nowe umiejętności, nowe możliwości

W dniach 18 i 25 października 2023 r. odbyło się szkolenie – Trening pracy zorganizowane dla 20 uczestników projektu „Czas na aktywność w Gminie Brzozów”. Zajęcia grupowe i indywidualne prowadzone przez doradcę zawodowego miały na celu przygotowanie uczestników do intensywnego i efektywnego poszukiwania pracy, pisania dokumentów aplikacyjnych oraz przeprowadzania rozmów z pracodawcami. Osoby biorące udział w szkoleniu podczas zajęć miały możliwość doskonalenia umiejętności nawiązywania kontaktów interpersonalnych oraz pozytywnego zaprezentowania się, co pozwoli im na łatwiejsze poruszanie się na lokalnym rynku pracy.

Szkolenia przebiegały w miłej atmosferze, uczestnicy nawiązali dobre relacje, co zaowocowało pozytywnym nastawieniem do zajęć oraz zaangażowaniem w pozyskiwanie nowych umiejętności, uczestnikom projektu zapewniono serwis kawowy z poczęstunkiem.

 

Dobiegł końca I etap szkoleń – Trening kompetencji i umiejętności społecznych

W dniach 11 i 12 października 2023 r. zostało przeprowadzone szkolenie – Trening kompetencji i umiejętności społecznych dla 20 uczestników projektu pn. ”Czas na aktywność w Gminie Brzozów” realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzozowie w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Brzozów na lata 2017-2023. Miejscem realizacji szkolenia była sala wykładowa Brzozowskiego Domu Kultury. Uczestnicy mieli zapewniony serwis kawowy z poczęstunkiem. Wszystkie osoby biorące udział w zajęciach otrzymały materiały szkoleniowe i promocyjne w postaci teczki, notatnika, długopisu i planu miasta. Spotkania przebiegały w miłej atmosferze, uczestnikom treningu dopisywał dobry humor i pozytywne nastawienie. Podczas zajęć uzyskali wiedzę na temat sposobów budowania własnej samooceny, autoprezentacji, sposobów komunikacji i zasad nawiązywania pozytywnych relacji społecznych, co wzmocni ich potencjał przy poszukiwaniu zatrudnienia.

 

Zmiana zasad funkcjonowania systemu świadczeń opiekuńczych

UWAGA

Od 01-01-2024 r. zmieniają się zasady funkcjonowania systemu świadczeń opiekuńczych.

Nowy system zakłada:

  1. likwidację specjalnego zasiłku opiekuńczego,
  2. zmiany w warunkach przyznawania funkcjonującego obecnie świadczenia pielęgnacyjnego – nowe zasady,
  3. wprowadzenie do systemu prawnego nowego świadczenia – świadczenia wspierającego kierowanego bezpośrednio do osoby z niepełnosprawnością w wieku od ukończenia 18 r. życia (nie do opiekuna takiej osoby),
  4. pakiet rozwiązań osłonowych dla osób dotychczas pobierających świadczenie za sprawowaną opiekę i przepisy przejściowe.

Szczegóły poszczególnych zmian

Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2023 – opaska

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzozowie ogłasza  nabór do programu „Teleopieka dla mieszkańców Gminy Brzozów na rok 2023” („opaski życia”). Osoby zainteresowane udziałem w programie zapraszamy do składania dokumentów w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Brzozowie w dniach od 19.06.2023r. do 26.06.2023r.

Ważna informacja:

Wszystkie osoby chętne do udziału w programie, które złożą formularze po 26.06.2023r., zostaną wpisane na listę rezerwową, zgodnie z datą i godziną wpłynięcia wniosku do  Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzozowie.

Formularz zgłoszeniowy do Programu „Teleopieka dla mieszkańców Gminy Brzozów na rok 2023”

Oświadczenie osoby wskazanej do kontaktu z pracownikiem centrum teleopieki  w Karcie Informacyjnej Podopiecznego

Klauzula informacyjna dla osoby upoważnionej

Klauzula informacyjna dla uczestnika

 

Pomoc żywnościowa

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzozowie informuje, że od 19.06.2023 r. będzie dystrybuował pomoc żywnościową w ramach realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2021 Plus.

Pomocą żywnościową w ramach PO PŻ mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268) i których dochód nie przekracza 235% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 1823,60 zł dla osoby samotnie gospodarującej 1 410,00 zł dla osoby w rodzinie.

Pomoc realizowana jest we współpracy z Podkarpackim Odziałem Okręgowym PCK w Brzozowie.

Informacja

Burmistrz Brzozowa informuje na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 14 kwietnia 2023 r. o zmianie ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz opłacie produktowej oraz niektórych innych ustaw, że Gmina z dniem 10 maja 2023 r. przystąpiła do końcowej sprzedaży węgla w ramach zakupu preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych.

Termin składnia wniosków do 30 czerwca 2023 r.

Ilość węgla przeznaczonego do sprzedaży końcowej:

– węgiel orzech 125 t.

– ekogroszek 5 t.

Cena węgla dla gospodarstw domowych 1.869,00 zł za 1 tonę.

źródło: https://brzozow.pl/informacja-20/