Aktualności

Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego

Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w sprawie zjawiska zmian/aktualizacji źródeł ciepła w deklaracjach składanych do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków

Szanowni Państwo,

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków jako baza źródeł ciepła i spalania paliw działa od  1 lipca 2021 r. W deklaracjach składanych do CEEB znajdują się informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych źródeł ciepła lub źródeł spalania paliw oraz o ich przeznaczeniu i stosowanych w nich paliwach.

Właściciele i zarządcy budynków/lokali mieszkalnych i niemieszkalnych powinni złożyć taką deklarację do 30 czerwca 2022 roku. Zdecydowana większość obywateli wywiązała się z tego obowiązku w terminie.

Jakakolwiek zmiana rodzaju źródła ciepła oraz wykorzystywanego paliwa – nie z uwagi na popełnioną pomyłkę – lecz ze względu na potrzebę wykazania w CEEB kotła/pieca węglowego dla innych celów, jak np. uzyskanie dodatku osłonowego lub dodatku węglowego, może skutkować odpowiedzialnością karną za składanie fałszywego oświadczenia.

Prawidłowość deklaracji mogą sprawdzić osoby upoważnione przez gminy, wymienione w uchwale antysmogowej oraz programach ochrony powietrza.

Co więcej na właścicielach i zarządcach obiektów budowlanych spoczywa również ustawowy obowiązek zapewnienia co najmniej jednej w roku kontroli stanu technicznego użytkowanego obiektu budowlanego. Dotyczy to także stanu technicznego przewodów kominowych: dymowych, spalinowych i wentylacyjnych oraz instalacji gazowych.

Zgodnie z przepisami kontrole stanu technicznego przewodów kominowych przeprowadzają –– osoby posiadające kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim lub osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności.

To oznacza, że każdy kto posiada i zgłosił piec podlega obowiązkowej kontroli zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów – Dz. U. poz. 719 z późn. zm. Kontrola ta obejmuje również weryfikację zadeklarowanego źródła ciepła.

Obowiązek złożenia deklaracji do CEEB wynika z ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków. Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) to  jeden z  elementów tzw. Zintegrowanego Systemu Ograniczania Niskiej Emisji (ZONE), który powstaje w  Głównym Urzędzie Nadzoru Budowlanego. Jej celem jest poprawa jakości powietrza, walka ze smogiem i pomoc w wymianie tzw.: “kopciuchów”.

źródło:  https://brzozow.pl/komunikat-glownego-inspektora-nadzoru-budowlanego/

DODATEK WĘGLOWY – wzór wniosku

Zachęcamy do składania wniosków o wypłatę dodatku węglowego za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług droga elektroniczną.

W przypadku złożenia wniosku o wypłatę dodatku węglowego za pomocą komunikacji elektronicznej wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego.

Wnioski składamy w Dziale Świadczeń Rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzozowie ul. Armii Krajowej 1 (wejście od ulicy 3-go Maja 1 przez budynek Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ) .

Wzór wniosku poniżej

WNIOSEK O WYPŁATĘ DODATKU WĘGLOWEGO

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KLIENTÓW MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BRZOZOWIE (DODATEK WĘGLOWY)

 

DODATEK WĘGLOWY- INFORMACJE

W dniu 11.08.2022 roku opublikowana została ustawa o dodatku węglowym (Dz. U. poz. 1692), która weszła w życie z dniem 12.08.2022 r.

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej ten wniosek.

Na terenie Gminy Brzozów obsługę wniosków o wypłatę dodatku węglowego realizuje Dział Świadczeń Rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzozowie ul. Armii Krajowej 1 (wejście od ulicy 3-go Maja 1 przez budynek Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ) .

Komu przysługuje dodatek węglowy?

Dodatek węglowy – przysługuje gospodarstwu domowemu, w którym głównym źródłem ogrzewania jest:

  • kocioł na paliwo stałe,
  • kominek,
  • koza,
  • ogrzewacz powietrza,
  • trzon kuchenny,
  • piecokuchnia,
  • kuchnia węglowa,
  • piec kaflowy na paliwo stałe

o ile są zasilane paliwami stałymi. Przez paliwa stałe rozumie się: węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego.

 

Warunek konieczny:

Warunkiem koniecznym do uzyskania dodatku węglowego będzie uzyskanie wpisu lub zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

 

Komu nie przysługuje dodatek węglowy?

Dodatek węglowy nie przysługuje gospodarstwu domowemu, które skorzystało z wcześniejszego mechanizmu wsparcia, jaki został przewidziany w ustawie z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw (Dz. U. poz. 1477), tj. zakupu węgla po cenie 996,60 zł brutto za tonę.

 

Kwota dodatku:

Kwota dodatku węglowego to 3000 zł- przyznawana jednorazowo.

 

Ostateczny termin składania wniosków:

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego składa się w terminie do dnia 30 listopada 2022 r.

 

Wnioski o wypłatę dodatku węglowego złożone po dniu 30 listopada 2022 r. pozostawia się bez rozpoznania.

 

Wzór wniosku:

Wzór wniosku o wypłatę dodatku węglowego zostanie określony w drodze rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku węglowego.

Na chwilę obecną nie ma opublikowanego ww. rozporządzenia.

W chwili jego pojawienia się Dział Świadczeń Rodzinnych  Miejskiego Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzozowie rozpocznie przyjmowanie wniosków o dodatek węglowy.

O tej zmianie będziemy informować na bieżąco.

Informacja

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzozowie informuje, że Dział Świadczeń Rodzinnych w dniu 21.07.2022 r. został przeniesiony do innych pomieszczeń Urzędu Miejskiego w Brzozowie, wejście  od ulicy ul. 3-go Maja 1 budynek Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa .

Informacja

W ramach II etapu udzielania wsparcia rzeczowego z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2021 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzozowie, przy współpracy z Polskim Czerwonym Krzyżem Oddział Okręgowy w Brzozowie w kwietniu 2022 r. wydał 367 paczek żywnościowych osobom potrzebującym, spełniającym określone kryteria.

Łącznie, MOPS w Brzozowie, w okresie marca i kwietnia 2022 r. wydał 967 paczek żywnościowych z Funduszu Pomocy Osobom Najbardziej Potrzebującym.

Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2022 – opaska

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzozowie ogłasza II nabór do programu „Teleopieka dla mieszkańców Gminy Brzozów na rok 2022” („opaski życia”). Osoby zainteresowane udziałem w programie zapraszamy do składania dokumentów w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Brzozowie w dniach od 03.06.2022r. do 10.06.2022r.

Ważna informacja:

Wszystkie osoby chętne do udziału w programie, które złożą formularze po 10.06.2022r., zostaną wpisane na listę rezerwową, zgodnie z datą i godziną wpłynięcia wniosku do  Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzozowie.

Formularz zgłoszeniowy do Programu „Teleopieka dla mieszkańców Gminy Brzozów na rok 2022”

Oświadczenie osoby wskazanej do kontaktu z pracownikiem centrum teleopieki  w Karcie Informacyjnej Podopiecznego

Klauzula informacyjna dla osoby upoważnionej

Klauzula informacyjna dla uczestnika