8 stycznia 2024 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzozowie będzie nieczynny

Uprzejmie informujemy, że 8 stycznia 2024 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzozowie będzie nieczynny. Dzień ten ustalony został dniem wolnym od pracy dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzozowie,  w zamian za dzień 6 stycznia 2024 r., będący dniem ustawowo wolnym od pracy, przypadającym w sobotę.

DODATEK OSŁONOWY 2024

Czas na złożenie wniosku na dodatek osłonowy to okres od stycznia do kwietnia 2024r. Na chwilę obecną nie ma druków wniosku, zamieścimy je po opublikowaniu rozporządzenia.

Dodatek osłonowy to jednorazowe świadczenie pieniężne i  przysługuje za okres od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 30 czerwca 2023 r., a jego wysokość zależy od liczby osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego.

Aby otrzymać świadczenie należy:

1. spełnić kryterium dochodowe określane zgodnie z definicją zawartą w ustawie o świadczeniach rodzinnych:

– 2100,00 zł dla gospodarstwa jednoosobowego,

– 1500,00 zł / na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

(UWAGA! Bardzo ważne. Trzynastka i czternastka nie wchodzą do limitów 1500 zł  i 2100 zł.)

2. złożyć wniosek do końca kwietnia 2024 r. do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Brzozowie w budynku Działu Świadczeń Rodzinnych ul. Armii Krajowej 1 wejście od ulicy 3-go Maja 1 przez budynek Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa  (po opublikowaniu rozporządzenia dołączymy odpowiedni wzór wniosku) lub w formie elektronicznej (za pomocą platformy E-PUAP).

3. Dodatek osłonowy wynosi:

  • 228,80 zł dla jednoosobowego gospodarstwa domowego;
  • 343,20 zł dla 2-3 osobowego;
  • 486,20 zł dla 4-5 osobowego;
  • 657,80 zł dla gospodarstwa składającego się minimum z 6 osób.

W przypadku, gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, itp. na paliwo stałe zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków wysokość dodatku osłonowego przyznawana jest w podwyższonej kwocie i wynosi:

  • 286,00 zł dla jednoosobowego gospodarstwa domowego;
  • 429,00 zł dla 2-3 osobowego;
  • 607,75 zł dla 4-5 osobowego;
  • 822,25 zł dla gospodarstwa składającego się minimum z 6 osób.

Przy ustalaniu wysokości dodatku osłonowego obowiązuje tzw. zasada złotówka za złotówkę, co oznacza, iż dodatek osłonowy będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł. Poniżej 20 zł kwota dodatku osłonowego nie będzie wypłacana.

DODATKOWO INFORMUJEMY, IŻ W PRZYPADKU PRZYZNANIA PRAWA DO DODATKU OSŁONOWEGO NIE OTRZYMACIE PAŃSTWO DECYZJI W FORMIE TRADYCYJNEJ – PAPIEROWEJ.

INFORMACJE o przyznaniu dodatku osłonowego Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzozowie przesyła na wskazany przez wnioskodawcę adres poczty elektronicznej (o ile został wskazany adres poczty elektronicznej we wniosku o wypłatę dodatku osłonowego).

W przypadku gdy wnioskodawca nie wskazał adresu poczty elektronicznej we wniosku o wypłatę dodatku osłonowego, wnioskodawca ma możliwość otrzymania informacji o przyznaniu dodatku osłonowego w formie papierowej w Dziale Świadczeń Rodzinnych tut. Ośrodka. Prosimy o wskazywanie we wnioskach adresu poczty elektronicznej co znacznie ułatwi komunikację w przypadku przyznania prawa do dodatku osłonowego.

Wnioski o ustalenie prawa do dodatku osłonowego można składać w formie papierowej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Brzozowie w budynku Działu Świadczeń Rodzinnych ul. Armii Krajowej 1 (wejście od ulicy 3-go Maja 1 przez budynek Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ) w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30, oraz w formie elektronicznej (za pomocą platformy E-PUAP).

Paczki świąteczne

Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzozowie przygotowali paczki żywnościowe dla osób starszych, samotnych i rodzin z dziećmi. Odwiedzili równocześnie wszystkich potrzebujących, dzieląc się rozmową i dobrym słowem. Ponadto we współpracy z pedagogiem i uczniami Zespołu Szkół Budowlanych w Brzozowie udało się także zebrać produkty żywnościowe, środki czystości, materiały papiernicze i zabawki, które zostały przekazane podopiecznym MOPS w Brzozowie. Serdeczne podziękowania kierujemy wszystkim osobom zaangażowanym w zbiórkę potrzebnych artykułów.

Zrealizowano spotkania samopomocowe grupy wsparcia

W dniu 6.11.2023 r. odbyło się ostatnie z cyklu czterech spotkań grupy wsparcia zorganizowanych w ramach projektu „Czas na aktywność w Gminie Brzozów”. Zajęcia grupy wsparcia objęły wszystkich uczestników projektu i miały na celu aktywizację społeczną, poniesienie poczucia własnej wartości oraz podtrzymanie postaw społecznych wypracowanych w toku treningu kompetencji i umiejętności społecznych. Początkowe zajęcia pozwoliły na integrację uczestników projektu, lepsze poznanie się, naukę funkcjonowania w grupie i odpowiedzialności za grupę oraz pozwoliły na oderwanie się od codziennych problemów. W toku dalszych zajęć skupiono się na nauce radzenia sobie z trudnymi emocjami i stresem, wspólnej wymianie doświadczeń. Uczestnicy mieli możliwość otrzymania wsparcia psychologicznego i pozytywnego wzmocnienia w rozwiązywaniu codziennych trudności.

Kurs pierwszej pomocy uczestników Projektu „Czas na aktywność w Gminie Brzozów”

W dniu 02.11.2023 r. w sali Urzędu Miejskiego w Brzozowie został przeprowadzony przez Podkarpackie Centrum Kształcenia Medycznego 8-godzinny kurs pierwszej pomocy dla uczestników Projektu „Czas na aktywność w Gminie Brzozów” realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzozowie w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Brzozów na lata 2017-2023.

Szkolenie składało się z części teoretycznej, w ramach której uczestnicy poznali podstawy udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz z części praktycznej z użyciem fantomu, przy pomocy którego uczestnicy mogli przećwiczyć resuscytację krążeniowo – oddechową. Osoby biorące udział w kursie zostały zapoznane z podstawami niesienia pomocy w sytuacjach zagrożenia zdrowia oraz życia, a także zasadami bezpieczeństwa w trakcie udzielania pierwszej pomocy. Ratownik medyczny przeprowadzający szkolenie przekazał niezbędną wiedzę na temat zasad udzielania pomocy przedmedycznej w przypadku: zadławienia, utraty przytomności, zaburzenia świadomości, krwotoku, skaleczenia, ataku epilepsji, zatrucia, ukąszenia, urazów mechanicznych kostnych i stawowych oraz w przypadku prowadzenia resuscytacji na osobie dorosłej i dziecku.

Dzięki uczestnictwu w szkoleniu grupa nabyła umiejętność sprawnego wezwania pogotowia ratunkowego, zadbania o własne bezpieczeństwo (samoochrona), właściwego wykonania obserwacji czynności życiowych, badania przytomności, umiejętność ułożenia poszkodowanego w pozycji bezpiecznej, znajomość zasad prowadzenia wentylacji płuc oraz reanimacji sercowo-płucnej.

Zajęcia przebiegały w miłej atmosferze, uczestnicy mieli możliwość zadawania licznych pytań, na które ratownik medyczny udzielał wyczerpujących odpowiedzi, dzięki czemu osoby biorące udział w kursie uzyskały bardzo szeroki zasób wiedzy na temat zasad udzielania pierwszej pomocy.

13 listopada 2023 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzozowie będzie nieczynny

Uprzejmie informujemy, że 13 listopada 2023 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzozowie będzie nieczynny. Dzień ten ustalony został dniem wolnym od pracy dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzozowie w zamian za dzień 11 listopada 2023 r. (Narodowe Święto Niepodległości), będący dniem ustawowo wolnym od pracy, przypadającym w sobotę.