Zrealizowano spotkania samopomocowe grupy wsparcia

W dniu 6.11.2023 r. odbyło się ostatnie z cyklu czterech spotkań grupy wsparcia zorganizowanych w ramach projektu „Czas na aktywność w Gminie Brzozów”. Zajęcia grupy wsparcia objęły wszystkich uczestników projektu i miały na celu aktywizację społeczną, poniesienie poczucia własnej wartości oraz podtrzymanie postaw społecznych wypracowanych w toku treningu kompetencji i umiejętności społecznych. Początkowe zajęcia pozwoliły na integrację uczestników projektu, lepsze poznanie się, naukę funkcjonowania w grupie i odpowiedzialności za grupę oraz pozwoliły na oderwanie się od codziennych problemów. W toku dalszych zajęć skupiono się na nauce radzenia sobie z trudnymi emocjami i stresem, wspólnej wymianie doświadczeń. Uczestnicy mieli możliwość otrzymania wsparcia psychologicznego i pozytywnego wzmocnienia w rozwiązywaniu codziennych trudności.

Kurs pierwszej pomocy uczestników Projektu „Czas na aktywność w Gminie Brzozów”

W dniu 02.11.2023 r. w sali Urzędu Miejskiego w Brzozowie został przeprowadzony przez Podkarpackie Centrum Kształcenia Medycznego 8-godzinny kurs pierwszej pomocy dla uczestników Projektu „Czas na aktywność w Gminie Brzozów” realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzozowie w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Brzozów na lata 2017-2023.

Szkolenie składało się z części teoretycznej, w ramach której uczestnicy poznali podstawy udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz z części praktycznej z użyciem fantomu, przy pomocy którego uczestnicy mogli przećwiczyć resuscytację krążeniowo – oddechową. Osoby biorące udział w kursie zostały zapoznane z podstawami niesienia pomocy w sytuacjach zagrożenia zdrowia oraz życia, a także zasadami bezpieczeństwa w trakcie udzielania pierwszej pomocy. Ratownik medyczny przeprowadzający szkolenie przekazał niezbędną wiedzę na temat zasad udzielania pomocy przedmedycznej w przypadku: zadławienia, utraty przytomności, zaburzenia świadomości, krwotoku, skaleczenia, ataku epilepsji, zatrucia, ukąszenia, urazów mechanicznych kostnych i stawowych oraz w przypadku prowadzenia resuscytacji na osobie dorosłej i dziecku.

Dzięki uczestnictwu w szkoleniu grupa nabyła umiejętność sprawnego wezwania pogotowia ratunkowego, zadbania o własne bezpieczeństwo (samoochrona), właściwego wykonania obserwacji czynności życiowych, badania przytomności, umiejętność ułożenia poszkodowanego w pozycji bezpiecznej, znajomość zasad prowadzenia wentylacji płuc oraz reanimacji sercowo-płucnej.

Zajęcia przebiegały w miłej atmosferze, uczestnicy mieli możliwość zadawania licznych pytań, na które ratownik medyczny udzielał wyczerpujących odpowiedzi, dzięki czemu osoby biorące udział w kursie uzyskały bardzo szeroki zasób wiedzy na temat zasad udzielania pierwszej pomocy.

13 listopada 2023 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzozowie będzie nieczynny

Uprzejmie informujemy, że 13 listopada 2023 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzozowie będzie nieczynny. Dzień ten ustalony został dniem wolnym od pracy dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzozowie w zamian za dzień 11 listopada 2023 r. (Narodowe Święto Niepodległości), będący dniem ustawowo wolnym od pracy, przypadającym w sobotę.

Trening pracy – nowe umiejętności, nowe możliwości

W dniach 18 i 25 października 2023 r. odbyło się szkolenie – Trening pracy zorganizowane dla 20 uczestników projektu „Czas na aktywność w Gminie Brzozów”. Zajęcia grupowe i indywidualne prowadzone przez doradcę zawodowego miały na celu przygotowanie uczestników do intensywnego i efektywnego poszukiwania pracy, pisania dokumentów aplikacyjnych oraz przeprowadzania rozmów z pracodawcami. Osoby biorące udział w szkoleniu podczas zajęć miały możliwość doskonalenia umiejętności nawiązywania kontaktów interpersonalnych oraz pozytywnego zaprezentowania się, co pozwoli im na łatwiejsze poruszanie się na lokalnym rynku pracy.

Szkolenia przebiegały w miłej atmosferze, uczestnicy nawiązali dobre relacje, co zaowocowało pozytywnym nastawieniem do zajęć oraz zaangażowaniem w pozyskiwanie nowych umiejętności, uczestnikom projektu zapewniono serwis kawowy z poczęstunkiem.

 

Dobiegł końca I etap szkoleń – Trening kompetencji i umiejętności społecznych

W dniach 11 i 12 października 2023 r. zostało przeprowadzone szkolenie – Trening kompetencji i umiejętności społecznych dla 20 uczestników projektu pn. ”Czas na aktywność w Gminie Brzozów” realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzozowie w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Brzozów na lata 2017-2023. Miejscem realizacji szkolenia była sala wykładowa Brzozowskiego Domu Kultury. Uczestnicy mieli zapewniony serwis kawowy z poczęstunkiem. Wszystkie osoby biorące udział w zajęciach otrzymały materiały szkoleniowe i promocyjne w postaci teczki, notatnika, długopisu i planu miasta. Spotkania przebiegały w miłej atmosferze, uczestnikom treningu dopisywał dobry humor i pozytywne nastawienie. Podczas zajęć uzyskali wiedzę na temat sposobów budowania własnej samooceny, autoprezentacji, sposobów komunikacji i zasad nawiązywania pozytywnych relacji społecznych, co wzmocni ich potencjał przy poszukiwaniu zatrudnienia.

 

Zmiana zasad funkcjonowania systemu świadczeń opiekuńczych

UWAGA

Od 01-01-2024 r. zmieniają się zasady funkcjonowania systemu świadczeń opiekuńczych.

Nowy system zakłada:

  1. likwidację specjalnego zasiłku opiekuńczego,
  2. zmiany w warunkach przyznawania funkcjonującego obecnie świadczenia pielęgnacyjnego – nowe zasady,
  3. wprowadzenie do systemu prawnego nowego świadczenia – świadczenia wspierającego kierowanego bezpośrednio do osoby z niepełnosprawnością w wieku od ukończenia 18 r. życia (nie do opiekuna takiej osoby),
  4. pakiet rozwiązań osłonowych dla osób dotychczas pobierających świadczenie za sprawowaną opiekę i przepisy przejściowe.

Szczegóły poszczególnych zmian