Zawieszenie rozpatrywania wniosków o przyznanie zryczałtowanego dodatku energetycznego

Uprzejmie informujemy, iż na czas wypłaty dodatku osłonowego tj. na cały 2022 rok zawiesza się rozpatrywanie wniosków o przyznanie zryczałtowanego dodatku energetycznegoponieważ dodatki osłonowe w szerszym zakresie i w sposób bardziej kompleksowy wspomogą odbiorców. Beneficjentami dodatku osłonowego będą bowiem również odbiorcy wrażliwi energii elektrycznej uprawnieni dotychczas do zryczałtowanego dodatku energetycznego.

 

Zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1) wnioski o wypłatę dodatku energetycznego złożone w okresie od dnia wejścia w życie ww. ustawy do dnia 31 grudnia 2022 r. pozostawia się bez rozpoznania.

Program „OPIEKA WYTCHNIENIOWA”

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzozowie realizuje w Gminie Brzozów resortowy Pogram Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2022. Program dofinansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego. 

Wartość dofinansowania wynosi: 293 760,00 zł 

Całkowita wartość: 293 760,00 zł

Celem Programu jest wsparcie członów rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami ze znacznym stopniem niepelnosprawności lub orzeczeniami równoważnymi poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usług opieki wytchnieniowej. Realizacja Programu ma za zadanie zapewnić dla członków rodzin odciążenie od codziennych osobowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki, zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację. 

Usługi opieki wytchnieniowej realizowane są w ramach pobytu dziennego osoby wykonującej usługi opieki w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością. 

Program „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ”

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzozowie realizuje w Gminie Brzozów  resortowy Pogram Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2022. Program dofinansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego. 

Wartość dofinansowania wynosi: 1 510 620,00 zł 

Całkowita wartość: 1 510 620,00 zł

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla uczestników Programu:

  1. dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
  2. osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o niepełnosprawności: o stopniu znacznym lub o stopniu umiarkowanym, lub traktowane na równi do wymienionych zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573).

Informacja

Uprzejmie informujemy, że 7 stycznia 2022 r.  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzozowie będzie nieczynny.

Program „Opieka 75+”

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzozowie informuje, że w 2022 r. będzie realizował Program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka 75+” na rok 2022.

Strategicznym celem Programu jest poprawa dostępności do usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych, dla osób w wieku 75 lat i więcej.

W ramach programu „Opieka 75+” wsparciem będzie można objąć osoby nowe, które po raz pierwszy skorzystają z usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych, jak również osoby, które korzystały już wcześniej z Programu i będą go kontynuowały oraz osoby, które będą miały zwiększoną liczbę godzin ww. usług.

Osoby zainteresowane udziałem w Programie „Opieka 75+”- na rok 2022 prosimy o kontakt z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Brzozowie, ul. Mickiewicza 33, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 – 15.30.

https://www.gov.pl/web/rodzina/prog-i-proj-program-opieka-75