PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 PODPROGRAM 2021

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzozowie, przy współpracy z PCK Odział Okręgowy w Brzozowie dystrybuuje żywność w dniach od 23 do 28 marca 2022r dla osób skierowanych w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 PODPROGRAM 2021 spełniających odpowiednie kryteria. Podziękowania dla sklepu Zielony Koszyk 21 przy ul. T. Kościuszki 19 w Brzozowie za udostępnienie wózków sklepowych do dystrybucji żywności.

 

Pomoc żywnościowa

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzozowie informuje, że od 23.03.2022 r. będzie dystrybuował pomoc żywnościową w ramach realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2021.

Pomocą żywnościową w ramach PO PŻ mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268) i których dochód nie przekracza 220% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 1 707,20 zł dla osoby samotnie gospodarującej 1 320,00 zł dla osoby w rodzinie.

Pomoc realizowana jest we współpracy z Podkarpackim Odziałem Okręgowym PCK w Brzozowie.

 

Informacja

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzozowie uprzejmie informuje, że wnioski dla obywateli Ukrainy tj. 500 +, Dobry start i Rodzinny kapitał opiekuńczy należy składać w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych w Brzozowie. Aby złożyć wniosek o środki pieniężne osoba musi posiadać PESEL, numer rachunku bankowego oraz polski numer telefonu.

Szczegółowe informacje: Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Brzozowie ul. W. Witosa 11 pod numerem telefonu: 22 560 16 00

Telefon kontaktowy: 13 43 410 54 lub 13 420 02 92

Informacja

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzozowie uprzejmie informuje, iż wnioski o świadczenia rodzinne, świadczenia rodzicielskie, jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka, świadczenia opiekuńcze (świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek pielęgnacyjny, specjalny zasiłek opiekuńczy). Pomoc przeznaczona jest dla obywateli Ukrainy, którzy przekroczyli granicę ukraińsko-polską od 24 lutego 2022 r. i zostali już wpisani do rejestru PESEL. Wnioski należy składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Brzozowie ul. Armii Krajowej 1, budynek Urzędu Miejskiego w Brzozowie parter pokój nr 13

Telefon kontaktowy: 13 43 410 54 lub 13 420 02 92

Informacja

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzozowie uprzejmie informuje o możliwości skorzystania z bezpłatnych porad psychologa zatrudnionego w naszym Ośrodku po wcześniejszym umówieniu się. Telefon kontaktowy: 13 43 410 54 lub 13 420 02 92

Informacja

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzozowie uprzejmie informuje, że rozpoczęto przyjmowanie wniosków o wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę, przeznaczonego na utrzymanie, w szczególności pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe. Pomoc przeznaczona jest dla obywateli Ukrainy, którzy przekroczyli ukraińsko-polską granicę od 24 lutego 2022 r. i zostali już wpisani do rejestru PESEL. Wnioski należy składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Brzozowie ul. A. Mickiewicza 33 pierwsze piętro pokój nr 7. Wniosek o wypłatę świadczenia składa osoba uprawniona, jej przedstawiciel ustawowy, opiekun tymczasowy albo osoba sprawująca faktyczną pieczę nad dzieckiem.

Wniosek i załącznik można pobrać poniżej:

WZÓR WNIOSKU O ŚWIADCZENIE JEDNORAZOWE PL

WZÓR WNIOSKU O ŚWIADCZENIE JEDNORAZOWE_UA

ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU

Telefon kontaktowy: 13 43 410 54 lub 13 420 02 92

Zakres informacji zbieranych podczas przyjmowania wniosków o wypłatę świadczenia:

  1. Imię (imiona) i nazwisko

  2. Data urodzenia

  3. Obywatelstwo

  4. Płeć

  5. Rodzaj dokumentu stanowiącego podstawę przekroczenia granicy

  6. Seria i numer dokumentu stanowiącego podstawę przekroczenia granicy, informacja o dacie wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

  7. Adres pobytu

  8. Dane kontaktowe, w tym numer telefonu lub adres poczty elektronicznej

  9. Numer PESEL

  10. Numer rachunku płatniczego, na który wypłacane będzie świadczenie (jeśli osoba posiada taki numer).

Uprzejmie informujemy, że językiem urzędowym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest język polski. Część wniosków jest już przygotowana w języku ukraińskim. Pozostałe wnioski tłumaczone są na język ukraiński.