Zawieszenie rozpatrywania wniosków o przyznanie zryczałtowanego dodatku energetycznego

Uprzejmie informujemy, iż na czas wypłaty dodatku osłonowego tj. na cały 2022 rok zawiesza się rozpatrywanie wniosków o przyznanie zryczałtowanego dodatku energetycznegoponieważ dodatki osłonowe w szerszym zakresie i w sposób bardziej kompleksowy wspomogą odbiorców. Beneficjentami dodatku osłonowego będą bowiem również odbiorcy wrażliwi energii elektrycznej uprawnieni dotychczas do zryczałtowanego dodatku energetycznego.

 

Zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1) wnioski o wypłatę dodatku energetycznego złożone w okresie od dnia wejścia w życie ww. ustawy do dnia 31 grudnia 2022 r. pozostawia się bez rozpoznania.