Pomoc żywnościowa

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzozowie informuje, że od 27.09.2022 r. będzie dystrybuował pomoc żywnościową w ramach realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2021.

Pomocą żywnościową w ramach PO PŻ mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268) i których dochód nie przekracza 220% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 1 707,20 zł dla osoby samotnie gospodarującej 1 320,00 zł dla osoby w rodzinie.

Pomoc realizowana jest we współpracy z Podkarpackim Odziałem Okręgowym PCK w Brzozowie.