Informacje o projekcie unijnym „Drogowskaz”

Rzeszów, dn. 07.06.2017 r.

Europejski Dom Spotkań
Fundacja Nowy Staw
ul. Kopernika 1/52
35-959 Rzeszów

 

Projekt skierowany jest do osób niezatrudnionych biernych zawodowo lub bezrobotnych, zarejestrowanych w Powiatowym/Miejskim Urzędzie Pracy z III profilem pomocy, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkujących (w rozumieniu Kodeksu cywilnego) jeden z powiatów: przemyski ziemski, bieszczadzki, brzozowski, leski, doświadczających wielokrotnego wykluczenia z powodu co najmniej dwóch z kategorii: osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń pomocy społecznej, osoby z niepełnosprawnościami, osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej, osoby niesamodzielne, osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem społ. z dostępu do mieszkań, osoby o których mowa w art. 1 ust. 2 ust. z dnia 13.06.2003 r. o zatrudnieniu socjalnym.

Uczestnikom oferujemy 3 miesięczny staż w zawodach: technik sprzedaży, spawacz metodą MAG(135), pomoc kuchenna z elementami cukiernictwa. Ponadto zapewniamy diagnozę potrzeb i indywidualny plan działania, indywidualne wsparcie psychologiczne oraz prawne, warsztaty umiejętności i kompetencji społecznych, warsztaty aktywizacji zawodowej. Dodatkowo gwarantujemy stypendium szkoleniowe i stażowe, zwrot kosztów dojazdów, catering, materiały szkoleniowe.

Szczegółowych informacji można uzyskać pod numerem tel. 721 568 216 i 576 325 861 lub odwiedzając stronę internetową http://www.eds-fundacja.pl/projekty/drogowskaz.