DODATEK OSŁONOWY 2024

Czas na złożenie wniosku na dodatek osłonowy to okres od stycznia do kwietnia 2024r. Na chwilę obecną nie ma druków wniosku, zamieścimy je po opublikowaniu rozporządzenia.

Dodatek osłonowy to jednorazowe świadczenie pieniężne i  przysługuje za okres od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 30 czerwca 2023 r., a jego wysokość zależy od liczby osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego.

Aby otrzymać świadczenie należy:

1. spełnić kryterium dochodowe określane zgodnie z definicją zawartą w ustawie o świadczeniach rodzinnych:

– 2100,00 zł dla gospodarstwa jednoosobowego,

– 1500,00 zł / na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

(UWAGA! Bardzo ważne. Trzynastka i czternastka nie wchodzą do limitów 1500 zł  i 2100 zł.)

2. złożyć wniosek do końca kwietnia 2024 r. do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Brzozowie w budynku Działu Świadczeń Rodzinnych ul. Armii Krajowej 1 wejście od ulicy 3-go Maja 1 przez budynek Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa  (po opublikowaniu rozporządzenia dołączymy odpowiedni wzór wniosku) lub w formie elektronicznej (za pomocą platformy E-PUAP).

3. Dodatek osłonowy wynosi:

  • 228,80 zł dla jednoosobowego gospodarstwa domowego;
  • 343,20 zł dla 2-3 osobowego;
  • 486,20 zł dla 4-5 osobowego;
  • 657,80 zł dla gospodarstwa składającego się minimum z 6 osób.

W przypadku, gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, itp. na paliwo stałe zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków wysokość dodatku osłonowego przyznawana jest w podwyższonej kwocie i wynosi:

  • 286,00 zł dla jednoosobowego gospodarstwa domowego;
  • 429,00 zł dla 2-3 osobowego;
  • 607,75 zł dla 4-5 osobowego;
  • 822,25 zł dla gospodarstwa składającego się minimum z 6 osób.

Przy ustalaniu wysokości dodatku osłonowego obowiązuje tzw. zasada złotówka za złotówkę, co oznacza, iż dodatek osłonowy będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł. Poniżej 20 zł kwota dodatku osłonowego nie będzie wypłacana.

DODATKOWO INFORMUJEMY, IŻ W PRZYPADKU PRZYZNANIA PRAWA DO DODATKU OSŁONOWEGO NIE OTRZYMACIE PAŃSTWO DECYZJI W FORMIE TRADYCYJNEJ – PAPIEROWEJ.

INFORMACJE o przyznaniu dodatku osłonowego Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzozowie przesyła na wskazany przez wnioskodawcę adres poczty elektronicznej (o ile został wskazany adres poczty elektronicznej we wniosku o wypłatę dodatku osłonowego).

W przypadku gdy wnioskodawca nie wskazał adresu poczty elektronicznej we wniosku o wypłatę dodatku osłonowego, wnioskodawca ma możliwość otrzymania informacji o przyznaniu dodatku osłonowego w formie papierowej w Dziale Świadczeń Rodzinnych tut. Ośrodka. Prosimy o wskazywanie we wnioskach adresu poczty elektronicznej co znacznie ułatwi komunikację w przypadku przyznania prawa do dodatku osłonowego.

Wnioski o ustalenie prawa do dodatku osłonowego można składać w formie papierowej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Brzozowie w budynku Działu Świadczeń Rodzinnych ul. Armii Krajowej 1 (wejście od ulicy 3-go Maja 1 przez budynek Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ) w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30, oraz w formie elektronicznej (za pomocą platformy E-PUAP).