Informacja o projekcie „BYĆ KOBIETĄ”

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do udziału w projekcie: „BYĆ KOBIETĄ” realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 oś priorytetowa VII Regionalny Rynek Pracy, Działanie 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty konkursowe.

Projekt skierowany jest do kobiet bezrobotnych i biernych zawodowo zamieszkałych na terenie wybranych powiatów woj. podkarpackiego ( jasielskiego, strzyżowskiego, brzozowskiego, przemyskiego ziemskiego, leskiego, bieszczadzkiego, niżańskiego, lubaczowskiego, kolbuszowskiego, leżajskiego, przeworskiego) powyżej 29 roku życia.


Szczególnie premiowane podczas rekrutacji będą kobiety:

 • od 50 roku życia,
 • długotrwale bezrobotne,
 • niepełnosprawne,
 • o niskich kwalifikacjach zawodowych,
 • zamieszkałe na terenach wiejskich.

W ramach projektu uczestnicy zostaną objęci kompleksowym wsparciem dającym możliwość podniesienia kwalifikacji zawodowych i podjęcia zatrudnienia w skład, którego wchodzi:

 • Doradztwo zawodowe i opracowanie Indywidualnego Planu Działania (IPD),
 • Szkolenia z kompetencji społecznych,
 • Szkolenia zawodowe (mające na celu podniesienie kwalifikacji lub przekwalifikowanie) potwierdzone egzaminem i uzyskaniem certyfikatu,
 • Pośrednictwo pracy,
 • Stypendium szkoleniowe,
 • 9 – miesięczne płatne staże zawodowe – 1304,15 zł/mc,
 • Zwrot kosztów dojazdu na doradztwo zawodowe (IPD),  szkolenia, pośrednictwo pracy,
 • Wsparcie Animatora przez cały okres uczestnictwa w projekcie.

 

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST CAŁKOWICIE BEZPŁATNY !

Rekrutacja do III Edycji projektu odbędzie się w terminie 22.10.2018 r. do momentu zrekrutowania grupy kobiet

Szczegółowe informacje udzielane są w Biurze projektu:

                                                       Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.                                                      

 1. Szopena 51, 35-959 Rzeszów
  I piętro, pokój nr 201
  e-mail: zplesnarowicz@rarr.rzeszow.pl

akubas@rarr.rzeszow.pl, jgetler@rarr.rzeszow.pl

Tel.: 17 86 76 253, 17 86 76 291

http://www.rarr.rzeszow.pl/projekty/byc-kobieta