Zakończono rekrutację uczestników projektu

W związku z realizacją przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzozowie projektu systemowego pn. „Czas na aktywność w Gminie Brzozów” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w okresie od stycznia do marca 2011 r. prowadzony był nabór osób zainteresowanych wzięciem udziału w projekcie: będących w wieku aktywności zawodowej, zarejestrowanych w PUP w Brzozowie, zamieszkałych na terenie Gminy Brzozów, korzystających z pomocy społecznej i równocześnie zagrożonych wykluczeniem społecznym.

W wyniku rekrutacji wyłoniona została grupa 43 osób (26 kobiet i 17 mężczyzn), spełniających powyższe kryteria oraz gotowych do współpracy. Proces rekrutacji uwzględniał zasadę równości szans – informacje o możliwości uczestnictwa w projekcie skierowano zarówno do kobiet jak i do mężczyzn.

Z beneficjentami ostatecznymi projektu zawierane są kontrakty socjalne celem ustalenia indywidualnej ścieżki aktywizacji społecznej i zawodowej. Wobec każdego z uczestników zostaną zastosowane trzy instrumenty aktywnej integracji:

 • Instrument aktywizacji społecznej – Trening kompetencji i umiejętności społecznych. Trening obejmie naukę umiejętności komunikacji interpersonalnej, trening asertywności,
  umiejętności społeczne (rozwiązywanie konfliktów, konstruktywna krytyka, wyrażanie opinii)
 • Instrument aktywizacji edukacyjnej – w formie kursów zawodowych – celem wyposażenia uczestników szkolenia w kwalifikacje zawodowe umożliwiające podjęcie zatrudnienia,

lub

 • Instrument aktywizacji społecznej w formie grupy wsparcia. Zajęcia w tej grupie mają na celu zmianę postaw życiowych w kierunku zwiększenia mobilności  społecznej i zawodowej, pozwolą na lepszą integrację wśród uczestników projektu, na lepsze poznanie się, naukę funkcjonowania w grupie, a także naukę odpowiedzialności za grupę oraz oderwania od codzienności.

 

 • Instrument aktywizacji zawodowej – Organizacja treningu pracy grupowego
  i indywidualnego, który przygotuje do intensywnego i efektywnego poszukiwania pracy, przeprowadzania rozmów kwalifikacyjnych, pisania CV, podania o pracę. Udział w treningu pracy niewątpliwie wpłynie na zwiększenie aktywności zawodowej beneficjentów ostatecznych, kształtowania postaw samodzielności w funkcjonowaniu na rynku pracy oraz rozpoznanie własnych zasobów i potrzeb zawodowych.

 

Beneficjenci ostateczni będą mogli skorzystać z jednego z oferowanych kursów zawodowych tj.:

 • Kurs kucharski z podstawami języka obcego
 • Obsługa koparko – ładowarki
 • Obsługa wózka widłowego

Osobom biorącym udział w projekcie zapewnione zostanie bezpłatne wyżywienie podczas zajęć, zwrot kosztów dojazdu na szkolenia oraz badania lekarskie (jeśli będą one wymagane). Beneficjenci ostateczni otrzymają również zestawy materiałów promocyjnych a także wsparcie finansowe.