Zasiłek rodzinny

Przysługuje jeżeli dochód rodziny za rok 2013 w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 574 zł (664 zł, w przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne).

W przypadku, gdy dochód rodziny lub dochód osoby uczącej się przekracza kwoty 574 zł lub 664 zł, o kwotę niższą lub równą kwocie odpowiadającej najniższemu zasiłkowi rodzinnemu przysługującemu w okresie, na który jest ustalany, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli przysługiwał w poprzednim okresie zasiłkowym. W przypadku przekroczenia dochodu w kolejnym roku kalendarzowym zasiłek rodzinny nie przysługuje.

Prawo do zasiłku rodzinnego przysługuje rodzicom, opiekunowi prawnemu lub faktycznemu dziecka, do czasu ukończenia przez dziecko 18 lat. Okres ten wydłuża się:

 1. do 21 lat, jeśli dziecko uczy się w szkole (nie dotyczy to studiów),
 2. do 24 lat, jeśli dziecko uczy się lub studiuje i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Do ukończenia 24 roku życia przysługuje osobie uczącej się (pełnoletnia osoba, która się uczy i jednocześnie utrzymuje się samodzielnie, gdyż rodzice nie żyją, bądź od obojga zasądzono alimenty),

Zasiłek nie przysługuje, jeżeli dziecko lub osoba ucząca się:

 1. pozostaje w związku małżeńskim,
 2. zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej,
 3. pełnoletnie dziecko lub osoba ucząca się jest upoważniona do zasiłku rodzinnego na własne dziecko;
 4. członkowi rodziny przysługuje na dziecko zasiłek rodzinny za granicą, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Zasiłek nie przysługuje osobie samotnie wychowującej dziecko jeżeli nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od jego rodzica, chyba, że:

 1. rodzice lub jedno z rodziców nie żyje,
 2. ojciec jest nieznany,
 3. powództwo o alimenty zostało oddalone,
 4. sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego do świadczenia alimentacyjnego.

 Wysokość zasiłku rodzinnego wynosi :

 1. na dziecko do 5 lat – 77 zł miesięcznie
 2. na dziecko powyżej 5 do 18 lat – 106 zł miesięcznie,
 3. na dziecko powyżej 18 do 24 lat – 115 zł miesięcznie.

Prawo do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego przysługuje przez okres zasiłkowy, który trwa od 01 listopada do 31 października następnego roku kalendarzowego.

 Do wniosku należy dołączyć:

 1. kserokopia dokumentu stwierdzającego tożsamość wnioskodawcy oraz współmałżonka,
 2. skrócony odpis aktu urodzenia dziecka,
 3. zaświadczenie z Urzędu Skarbowego lub oświadczenie o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych (zał. 5) za 2013 rok, wszystkich pełnoletnich członków rodziny wchodzących w skład rodziny,
 4. oświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy (2013 rok),
 5. oświadczenie albo zaświadczenie właściwego organu Gminy o wielkości gospodarstwa rolnego, wyrażony w hektarach przeliczeniowych za 2013 rok lub nakaz płatniczy za 2013 rok,
 6. oświadczenie o deklarowanych dochodach osiąganych przez osoby podlegające przepisom o zryczałtowanym podatku dochodowym za 2013 rok (zał. 6),
 7. oświadczenia o dochodach niepodlegających opodatkowaniu za 2013 rok (zał. 7).