Procedura postępowania z osobami bezdomnymi wymagającymi pomocy w okresie zimowym w województwie podkarpackim

Kierowanie:
Służby porządkowe po rozeznaniu sprawy kierują zatrzymane osoby:
1. W ciągu dnia
– do schronisk, noclegowni lub jadłodajni prowadzonych przez samorządy i organizacje pozarządowe w tym Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta i Caritas
– do szpitala osoby wymagające pomocy lekarskiej
– do izby wytrzeźwień lub szpitala osoby w stanie upojenia alkoholowego
2. W godzinach wieczornych i nocnych
– jak wyżej, a w przypadku braku miejsc lub znacznej odległości do schronisk, bezdomnych należy przewieźć do domów pomocy społecznej lub zakładów opiekuńczo-leczniczych.

Uwaga: w ekstremalnych sytuacjach i wyjątkowo trudnych warunkach pogodowych oraz braku miejsc w schroniskach, domy pomocy i środowiskowe domy samopomocy przyjmą wszystkich bezdomnych w świetlicach.

Osoba bezdomna może przebywać w placówkach pomocy społecznej nie dłużej niż jedną dobę (z wyjątkiem sytuacji szczególnych).
1. W czasie pobytu w placówce bezdomny otrzymuje jeden nocleg, posiłki, możliwość umycia się i ewentualnej zmiany odzieży.
2. Po skorzystaniu z w/w świadczeń bezdomny udaje się do najbliższego schroniska, noclegowni dla bezdomnych.
3. Policja udzieli wsparcia przy przewiezieniu osoby bezdomnej do schroniska, noclegowni.
4. Ośrodki pomocy społecznej wydadzą bezdomnemu bloczki na posiłek i bilet umożliwiający przejazd do schroniska.
5. Organizacja pozarządowa udzieli pomocy w zakresie wyposażenia bezdomnego w odzież i żywność.
6. Wszystkie domy pomocy społecznej zaktualizują własną procedurę przyjmowania bezdomnych i przypomną personelowi obowiązki w tym zakresie.

Całodobowa bezpłatna infolinia 987 – pod jej numerem można zgłaszać potrzebę udzielenia pomocy osobie zagrożonej z powodu złych warunków atmosferycznych.